Visa allt om Söderberg & Haak Kvänum AB
Visa allt om Söderberg & Haak Kvänum AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 75 435 65 804 62 786 63 912 66 870 67 874 51 017 59 066 54 550 45 820
Övrig omsättning 59 248 3 31 28 215 125 180 93 266
Rörelseresultat (EBIT) 502 729 909 1 202 1 176 897 763 1 335 1 049 -34
Resultat efter finansnetto 170 348 472 495 636 537 377 707 640 -400
Årets resultat 133 31 10 32 25 39 272 388 499 -178
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 003 303 921 1 100 1 256 1 224 1 149 1 343 1 288 1 475
Omsättningstillgångar 37 347 31 507 27 691 32 698 37 654 33 163 29 051 34 466 27 284 20 242
Tillgångar 40 350 31 810 28 612 33 798 38 910 34 387 30 200 35 809 28 572 21 717
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 537 6 404 6 373 6 364 6 332 6 307 6 268 5 996 5 608 5 109
Obeskattade reserver 0 0 192 192 192 192 213 213 57 57
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 14 623 12 038 9 300 10 528 12 558 5 873 7 036 11 597 5 852 6 399
Kortfristiga skulder 19 191 13 368 12 747 16 714 19 828 22 015 16 683 18 003 17 056 10 152
Skulder och eget kapital 40 350 31 810 28 612 33 798 38 910 34 387 30 200 35 809 28 572 21 717
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 572 575 546 546 550 520 510 410 410 380
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 7 157 6 295 6 199 6 115 6 178 5 959 5 716 5 697 5 404 4 659
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 254 2 903 2 870 2 815 2 826 2 774 2 856 2 637 2 457 2 102
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 75 494 66 052 62 789 63 943 66 898 68 089 51 142 59 246 54 643 46 086
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 22 20 20 20 20 20 20 20 19 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 429 3 290 3 139 3 196 3 344 3 394 2 551 2 953 2 871 2 546
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 510 497 488 485 492 471 450 449 461 413
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 710 907 1 087 1 442 1 502 1 121 1 106 1 719 1 358 186
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,64% 4,81% -1,76% -4,42% -1,48% 33,04% -13,63% 8,28% 19,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,39% 2,49% 3,60% 3,78% 3,25% 2,80% 2,67% 3,93% 4,00% 0,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,75% 1,21% 1,64% 2,00% 1,89% 1,42% 1,58% 2,38% 2,10% 0,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 24,09% 23,19% 24,33% 24,41% 24,51% 23,21% 27,33% 25,69% 26,05% 24,04%
Rörelsekapital/omsättning 24,07% 27,57% 23,80% 25,01% 26,66% 16,42% 24,24% 27,87% 18,75% 22,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,20% 20,13% 22,80% 19,25% 16,64% 18,75% 21,27% 17,17% 19,77% 23,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 69,81% 56,49% 36,52% 35,39% 26,17% 34,52% 36,05% 37,82% 34,59% 55,94%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...