Visa allt om JP Willborg Aktiebolag
Visa allt om JP Willborg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 4 955 5 194 6 563 4 006 5 395 7 226 3 835 4 033 5 953 4 658
Övrig omsättning 276 144 63 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 067 34 1 707 146 838 886 970 -388 300 549
Resultat efter finansnetto -1 112 28 1 639 42 808 730 822 -714 94 362
Årets resultat -1 112 28 1 639 42 808 730 822 -714 94 362
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Omsättningstillgångar 19 408 18 393 17 680 15 648 15 260 13 451 13 384 12 102 12 601 12 300
Tillgångar 19 408 18 393 17 680 15 648 15 260 13 451 13 384 12 101 12 601 12 314
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 327 8 439 8 411 6 772 6 730 5 923 5 193 4 371 5 085 4 991
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 285 8 957 7 663 7 980 7 440 6 784 6 724 6 815 4 372 4 895
Kortfristiga skulder 1 796 997 1 607 897 1 090 745 1 467 916 3 144 2 429
Skulder och eget kapital 19 408 18 393 17 680 15 648 15 260 13 451 13 384 12 101 12 601 12 314
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 892 549 228 229 364 360 336 353 305 296
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 297 188 91 72 114 106 93 88 83 83
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 231 5 338 6 626 4 006 5 395 7 226 3 835 4 033 5 953 4 658
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 652 1 731 3 282 2 003 2 698 3 613 1 918 2 017 2 977 2 329
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 398 245 197 152 247 258 213 224 194 196
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 067 34 1 707 146 838 886 970 -388 314 565
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,60% -20,86% 63,83% -25,75% -25,34% 88,42% -4,91% -32,25% 27,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,49% 0,18% 9,65% 0,93% 5,55% 6,59% 7,25% -3,19% 2,38% 4,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -21,51% 0,65% 26,01% 3,64% 15,70% 12,26% 25,29% -9,57% 5,04% 11,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 22,24% 35,75% 49,63% 38,64% 46,60% 34,64% 59,17% 30,45% 37,39% 48,41%
Rörelsekapital/omsättning 355,44% 334,92% 244,90% 368,22% 262,65% 175,84% 310,74% 277,36% 158,86% 211,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,75% 45,88% 47,57% 43,28% 44,10% 44,03% 38,80% 36,12% 40,35% 40,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 21,38% 18,46% 50,84% 35,34% 14,59% 26,17% 3,54% 11,24% 0,32% 3,83%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...