Visa allt om EAB Norrland AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 55 404 38 858 48 632 39 181 26 586 32 069 19 489 15 933 17 308 17 040
Övrig omsättning 464 784 397 200 10 189 0 0 0 0 1
Rörelseresultat (EBIT) 3 975 471 2 075 3 729 1 303 3 354 797 1 047 950 1 384
Resultat efter finansnetto 3 853 356 1 943 3 767 1 372 3 420 909 1 202 1 144 1 483
Årets resultat 2 660 264 1 311 2 386 868 2 274 946 603 586 760
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 554 17 745 18 086 16 051 2 304 2 567 2 861 3 418 2 606 2 691
Omsättningstillgångar 12 334 11 905 11 763 11 573 17 373 12 552 9 052 8 426 7 234 6 298
Tillgångar 29 888 29 650 29 850 27 624 19 677 15 119 11 913 11 844 9 840 8 989
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 784 9 625 9 660 8 349 7 463 6 895 4 921 4 176 3 773 3 387
Obeskattade reserver 4 542 4 030 3 981 3 776 3 109 2 878 2 396 2 730 2 327 2 024
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 900 5 200 5 500 5 850 165 345 525 705 0 0
Kortfristiga skulder 9 662 10 795 10 708 9 649 8 940 5 001 4 071 4 233 3 740 3 578
Skulder och eget kapital 29 888 29 650 29 850 27 624 19 677 15 119 11 913 11 844 9 840 8 989
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 3 029 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 200 -
Löner till övriga anställda - - - - - 3 911 3 180 3 038 0 2 543
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 1 551 1 282 1 200 1 040 892
Utdelning till aktieägare 0 1 500 300 0 1 500 300 300 200 200 200
Omsättning 55 868 39 642 49 029 39 381 36 775 32 069 19 489 15 933 17 308 17 041
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 18 17 11 10 10 8 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 916 2 159 2 861 3 562 2 659 3 207 2 436 1 992 2 164 2 130
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 623 612 660 730 705 582 584 558 533 457
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 467 995 2 721 4 079 1 720 3 931 1 365 1 421 1 260 1 621
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 42,58% -20,10% 24,12% 47,37% -17,10% 64,55% 22,32% -7,94% 1,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,31% 1,60% 6,96% 13,71% 7,02% 22,79% 7,83% 10,19% 11,65% 16,50%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,18% 1,22% 4,27% 9,67% 5,19% 10,75% 4,79% 7,58% 6,62% 8,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,92% 26,20% 24,02% 65,69% 37,25% 49,33% 52,02% 34,93% 33,28% 55,44%
Rörelsekapital/omsättning 4,82% 2,86% 2,17% 4,91% 31,72% 23,55% 25,56% 26,32% 20,19% 15,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,93% 43,06% 42,76% 40,89% 50,25% 60,45% 57,00% 53,24% 55,77% 54,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 126,44% 109,25% 108,76% 119,83% 193,39% 249,91% 221,52% 197,85% 187,94% 173,23%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!