Visa allt om Brunnberg & Forshed Arkitektkontor Aktiebolag
Visa allt om Brunnberg & Forshed Arkitektkontor Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 103 417 83 064 71 563 75 623 91 400 77 217 65 886 56 942 71 575 67 185
Övrig omsättning 166 141 192 86 69 152 71 28 323 106
Rörelseresultat (EBIT) 16 871 8 616 10 164 9 666 12 705 8 600 7 204 4 034 10 635 9 654
Resultat efter finansnetto 16 876 8 644 10 320 9 754 12 908 8 783 7 245 4 071 11 075 10 082
Årets resultat 13 463 6 438 7 765 5 855 9 325 6 379 5 199 3 020 7 259 7 188
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 463 3 825 7 107 10 036 1 847 1 751 1 827 2 104 2 689 2 778
Omsättningstillgångar 31 570 23 583 19 237 14 321 29 107 27 915 25 127 23 910 24 478 24 491
Tillgångar 36 032 27 408 26 344 24 357 30 954 29 665 26 954 26 014 27 167 27 268
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 356 9 893 10 455 8 690 11 835 12 510 11 131 8 932 5 911 6 692
Obeskattade reserver 3 813 4 126 4 428 4 660 2 540 2 450 2 510 2 461 2 610 1 756
Avsättningar (tkr) 1 392 1 152 1 002 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 13 472 12 237 10 459 11 007 16 578 14 705 13 313 14 621 18 644 18 819
Skulder och eget kapital 36 032 27 408 26 344 24 357 30 954 29 665 26 954 26 014 27 167 27 268
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 773 0 2 637 2 637 2 608 2 573 2 397 2 397 2 414 2 209
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 35 488 33 421 29 292 30 169 31 663 28 871 25 516 23 889 25 148 23 698
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 21 239 19 451 18 396 18 943 18 989 17 402 14 917 14 666 15 491 15 119
Utdelning till aktieägare 13 000 6 000 7 000 6 000 9 000 10 000 5 000 3 000 0 3 000
Omsättning 103 583 83 205 71 755 75 709 91 469 77 369 65 957 56 970 71 898 67 291
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 70 61 57 63 65 61 56 55 59 57
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 477 1 362 1 255 1 200 1 406 1 266 1 177 1 035 1 213 1 179
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 044 1 068 994 944 990 936 876 807 863 849
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 17 347 9 160 10 767 10 339 13 376 9 387 8 106 5 032 11 584 10 483
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 24,50% 16,07% -5,37% -17,26% 18,37% 17,20% 15,71% -20,44% 6,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 46,87% 31,55% 39,20% 40,07% 41,70% 29,61% 26,89% 15,76% 40,80% 36,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,33% 10,41% 14,43% 12,91% 14,12% 11,38% 11,00% 7,20% 15,49% 15,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 17,50% 13,66% 12,27% 4,38% 13,71% 17,11% 17,93% 16,31% 8,15% 8,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,42% 47,84% 52,80% 50,60% 44,28% 48,26% 48,16% 41,31% 28,68% 29,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 234,34% 192,72% 183,93% 130,11% 175,58% 189,83% 188,74% 163,53% 131,29% 130,14%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...