Visa allt om Hunneberga hästgård AB
Visa allt om Hunneberga hästgård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 40 5 876 4 815 4 587 5 197 3 361 4 125 3 474 4 406 4 195
Övrig omsättning 581 18 - - - - 12 12 395 -
Rörelseresultat (EBIT) 235 520 616 576 643 888 467 56 15 560
Resultat efter finansnetto 9 4 182 48 15 408 157 6 25 494
Årets resultat 7 9 141 23 10 300 118 5 10 348
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 297 15 140 17 914 19 627 20 532 21 708 7 416 8 439 8 440 727
Omsättningstillgångar 491 543 645 654 593 314 14 148 7 656 4 331 3 323
Tillgångar 15 788 15 683 18 559 20 281 21 125 22 022 21 564 16 095 12 771 4 050
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 626 1 619 1 811 1 870 1 997 2 287 1 987 2 404 2 699 2 943
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 12 495 9 716 9 670 10 663 11 559 11 447 15 466 182 136 313
Kortfristiga skulder 1 668 4 347 7 078 7 748 7 569 8 288 4 111 13 509 9 934 794
Skulder och eget kapital 15 788 15 683 18 559 20 281 21 125 22 022 21 564 16 095 12 771 4 050
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 33 229 149 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 227 93 162 0
Utdelning till aktieägare 0 0 200 200 150 300 0 535 300 255
Omsättning 621 5 894 4 815 4 587 5 197 3 361 4 137 3 486 4 801 4 195
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 1 1 1 1 1 2 2 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 4 815 4 587 5 197 3 361 4 125 1 737 2 203 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 43 46 38 31 291 170 183 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 278 590 858 946 850 1 017 596 293 241 833
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -99,32% 22,04% 4,97% -11,74% 54,63% -18,52% 18,74% -21,15% 5,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,49% 3,33% 3,32% 2,84% 3,04% 4,03% 2,17% 0,43% 0,71% 13,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 587,50% 8,88% 12,79% 12,56% 12,37% 26,42% 11,32% 1,99% 2,07% 13,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,00% 27,59% 29,84% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 48,96% 32,89% 48,06%
Rörelsekapital/omsättning -2 942,50% -64,74% -133,60% -154,65% -134,23% -237,25% 243,32% -168,48% -127,17% 60,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 10,30% 10,32% 9,76% 9,22% 9,45% 10,39% 9,21% 14,94% 21,13% 72,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 29,44% 12,49% 9,11% 8,44% 7,83% 3,79% 344,15% 56,67% 43,60% 418,51%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...