Visa allt om Pär-Ola Bruhn Communication AB
Visa allt om Pär-Ola Bruhn Communication AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 659 658 692 927 999 748 602 1 260 2 100 2 822
Övrig omsättning - 72 - - - - - - - 22
Rörelseresultat (EBIT) 7 -42 -30 56 141 -164 -208 230 658 874
Resultat efter finansnetto 32 -20 14 113 166 -150 -198 323 752 911
Årets resultat 63 41 114 182 195 0 0 166 388 476
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 55 55 55 55 58 74 104 165 226 228
Omsättningstillgångar 2 668 2 778 2 913 3 126 3 221 3 196 3 376 3 800 3 731 3 311
Tillgångar 2 723 2 833 2 968 3 182 3 279 3 270 3 480 3 965 3 957 3 539
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 196 2 289 2 403 2 445 2 405 2 340 2 466 2 586 2 512 2 221
Obeskattade reserver 210 268 340 478 621 726 892 1 102 1 024 826
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 318 277 225 259 252 204 121 277 421 492
Skulder och eget kapital 2 723 2 833 2 968 3 182 3 279 3 270 3 480 3 965 3 957 3 539
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 324 261 - 0 0 240 0 240 270 290
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 240 240 260 0 0 6 12 28
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 127 126 196 209 158 241 222 216 207 209
Utdelning till aktieägare 0 156 156 156 143 130 128 120 92 97
Omsättning 659 730 692 927 999 748 602 1 260 2 100 2 844
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 0 1 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 659 658 692 927 999 748 602 - 2 100 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 417 398 466 464 431 496 493 - 513 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 -42 -30 58 157 -94 -147 303 729 920
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,15% -4,91% -25,35% -7,21% 33,56% 24,25% -52,22% -40,00% -25,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,18% -0,67% 0,61% 3,58% 6,98% -4,34% -5,66% 8,17% 19,31% 25,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,86% -2,89% 2,60% 12,30% 22,92% -18,98% -32,72% 25,71% 36,38% 32,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 92,11% 85,56% 83,09% 78,21% 76,78% 72,06% 81,56% 81,98% 71,19% 71,37%
Rörelsekapital/omsättning 356,60% 380,09% 388,44% 309,28% 297,20% 400,00% 540,70% 279,60% 157,62% 99,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 86,66% 88,18% 89,90% 87,91% 87,30% 87,92% 89,75% 85,23% 82,11% 79,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 838,99% 1 002,89% 1 294,67% 1 206,95% 1 278,17% 1 566,67% 2 790,08% 1 371,84% 886,22% 672,97%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...