Visa allt om Valbo Fönsterteknik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 24 468 39 916 35 365 19 834 20 829 26 708 22 016 20 172 28 189 15 116
Övrig omsättning 467 174 23 37 233 1 227 230 189 177 238
Rörelseresultat (EBIT) 709 2 589 449 1 145 2 005 3 185 2 657 4 993 1 559 1 092
Resultat efter finansnetto 709 2 582 448 1 365 2 004 3 177 2 818 5 015 1 923 1 165
Årets resultat 885 1 496 1 051 1 158 1 967 2 241 1 869 3 318 1 499 602
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 147 360 357 214 4 522 1 366 1 341 2 323 2 453 3 800
Omsättningstillgångar 11 427 10 378 9 202 9 820 5 101 11 057 9 335 8 205 8 669 4 893
Tillgångar 11 574 10 738 9 559 10 034 9 623 12 423 10 676 10 527 11 122 8 693
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 787 2 902 1 407 3 355 3 197 3 230 1 989 3 438 1 619 1 927
Obeskattade reserver 3 929 4 365 3 702 4 627 4 706 5 237 4 951 4 573 3 836 3 878
Avsättningar (tkr) 55 91 104 64 30 41 113 68 49 15
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
Kortfristiga skulder 3 802 3 380 4 347 1 987 1 690 3 916 3 623 2 448 5 619 2 827
Skulder och eget kapital 11 574 10 738 9 559 10 034 9 623 12 423 10 676 10 527 11 122 8 693
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - 0 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 - - 3 945 4 159 4 640 3 706
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 - - 1 344 1 273 1 400 1 104
Utdelning till aktieägare 3 000 0 0 3 000 1 000 2 000 0 3 318 1 499 1 808
Omsättning 24 935 40 090 35 388 19 871 21 062 27 935 22 246 20 361 28 366 15 354
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 17 17 0 13 14 14 14 14 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 039 2 348 2 080 - 1 602 1 908 1 573 1 441 2 014 1 374
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 678 702 464 - 461 454 396 416 463 452
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 771 2 694 535 1 202 2 023 3 224 2 694 5 123 1 785 1 325
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -38,70% 12,87% 78,30% -4,78% -22,01% 21,31% 9,14% -28,44% 86,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,13% 24,11% 4,70% 13,62% 20,84% 25,64% 26,41% 47,65% 17,39% 13,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,90% 6,49% 1,27% 6,89% 9,63% 11,93% 12,81% 24,87% 6,86% 7,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,68% 40,43% 27,68% 41,07% 42,47% 35,93% 43,93% 41,80% 44,51% 37,31%
Rörelsekapital/omsättning 31,16% 17,53% 13,73% 39,49% 16,38% 26,74% 25,94% 28,54% 10,82% 13,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,20% 58,73% 44,93% 69,40% 71,37% 58,88% 54,80% 66,54% 41,46% 55,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 296,87% 300,77% 207,78% 486,11% 293,43% 279,29% 254,87% 317,03% 153,18% 172,48%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!