Visa allt om Sawbones Europe Aktiebolag
Visa allt om Sawbones Europe Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 31 709 28 605 26 098 32 749 28 478 33 297 31 451 28 526 26 026 24 596
Övrig omsättning 436 110 595 457 94 1 264 5 2 5 -
Rörelseresultat (EBIT) -1 663 -2 438 -2 892 -975 239 1 036 -147 230 2 393 1 252
Resultat efter finansnetto -1 378 -1 862 -3 684 -300 -130 1 196 -125 1 810 2 661 1 282
Årets resultat -1 378 -1 376 -2 580 49 50 654 58 969 1 539 671
Balansräkningar (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 388 425 346 689 851 885 991 1 007 980 1 071
Omsättningstillgångar 10 196 9 931 11 217 15 074 17 117 18 247 17 105 17 408 15 939 13 480
Tillgångar 10 584 10 356 11 563 15 764 17 968 19 132 18 097 18 414 16 918 14 552
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 443 4 821 6 197 8 777 8 728 8 678 8 024 7 966 6 998 5 458
Obeskattade reserver 412 412 898 2 002 2 377 2 576 2 284 2 507 2 067 1 567
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 729 5 123 4 467 4 984 6 863 7 877 7 789 7 941 7 855 7 527
Skulder och eget kapital 10 584 10 356 11 563 15 764 17 968 19 132 18 097 18 414 16 918 14 552
Löner & utdelning (tkr)
2016-09
2015-09
2014-09
2013-09
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 955 875 842 686 697
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 330 185 - 197 -
Löner till övriga anställda 3 928 3 851 3 451 4 479 3 103 2 340 1 714 1 448 1 256 1 315
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 1 787 1 753 1 695 2 010 1 413 1 416 1 364 1 032 906 867
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 32 145 28 715 26 693 33 206 28 572 34 561 31 456 28 528 26 031 24 596
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 10 10 10 9 9 7 5 5 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 171 2 861 2 610 3 275 3 164 3 700 4 493 5 705 5 205 3 514
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 592 576 528 664 517 531 612 706 666 468
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 641 -2 413 -2 821 -881 330 1 128 -52 298 2 499 1 370
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,85% 9,61% -20,31% 15,00% -14,47% 5,87% 10,25% 9,61% 5,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -13,01% -17,99% -24,99% -1,89% 1,96% 6,26% -0,52% 9,85% 15,73% 9,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,34% -6,51% -11,07% -0,91% 1,24% 3,60% -0,30% 6,36% 10,22% 5,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 20,83% 21,64% 19,83% 28,48% 34,24% 30,04% 36,54% 31,40% 42,81% 36,23%
Rörelsekapital/omsättning 10,93% 16,81% 25,86% 30,81% 36,01% 31,14% 29,62% 33,19% 31,06% 24,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,57% 49,66% 59,65% 65,04% 58,33% 55,28% 53,64% 53,06% 50,16% 45,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 128,16% 173,90% 230,51% 277,31% 231,46% 215,34% 200,80% 195,79% 182,01% 161,26%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...