Visa allt om Tunnplåt i Gävle Aktiebolag
Visa allt om Tunnplåt i Gävle Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 24 767 21 090 21 533 22 536 24 151 25 320 22 794 22 777 25 885 21 913
Övrig omsättning 243 - 228 18 189 592 560 868 93 3
Rörelseresultat (EBIT) 2 164 -320 651 2 833 2 372 2 474 1 777 1 620 2 597 1 880
Resultat efter finansnetto 2 035 -466 559 2 836 2 371 2 447 1 741 1 576 2 370 1 734
Årets resultat 153 37 38 915 1 853 1 874 870 1 674 1 177 801
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 811 8 318 8 223 1 237 1 294 2 520 3 166 3 766 4 267 5 524
Omsättningstillgångar 5 754 3 760 5 587 8 243 6 971 6 789 4 663 6 975 6 978 4 965
Tillgångar 13 565 12 078 13 810 9 480 8 265 9 308 7 829 10 741 11 245 10 489
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 199 2 045 2 458 2 920 3 205 2 852 1 478 2 908 2 734 2 057
Obeskattade reserver 4 114 2 505 3 080 2 958 2 727 3 035 3 153 2 653 3 378 2 671
Avsättningar (tkr) 509 360 199 50 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 809 4 443 4 411 0 0 0 430 543 1 154 2 496
Kortfristiga skulder 3 933 2 724 3 661 3 553 2 333 3 421 2 768 4 637 3 980 3 265
Skulder och eget kapital 13 565 12 078 13 810 9 480 8 265 9 308 7 829 10 741 11 245 10 489
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 348 373 492 450
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 4 408 4 596 3 310 3 670 3 354 3 174 3 391 3 477 3 045
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 2 033 1 915 1 337 1 294 1 195 1 791 1 818 1 859 1 574
Utdelning till aktieägare 0 0 450 500 1 200 1 500 500 1 500 0 500
Omsättning 25 010 21 090 21 761 22 554 24 340 25 912 23 354 23 645 25 978 21 916
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 14 14 13 13 12 12 12 14 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 651 1 506 1 538 1 734 1 858 2 110 1 900 1 898 1 849 1 565
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 477 480 478 366 386 384 451 475 422 354
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 791 295 1 100 3 086 2 920 3 637 2 398 2 246 3 208 2 422
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,43% -2,06% -4,45% -6,69% -4,62% 11,08% 0,07% -12,01% 18,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,97% -2,64% 4,76% 29,93% 28,74% 26,58% 22,70% 15,13% 23,10% 17,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,75% -1,51% 3,06% 12,59% 9,83% 9,77% 7,80% 7,13% 10,04% 8,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,62% 68,35% 69,26% 67,92% 66,55% 64,51% 63,76% 61,95% 60,10% 58,79%
Rörelsekapital/omsättning 7,35% 4,91% 8,94% 20,81% 19,20% 13,30% 8,31% 10,26% 11,58% 7,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,87% 33,11% 35,19% 55,14% 63,09% 54,67% 48,56% 45,28% 45,94% 37,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 106,86% 91,81% 105,30% 188,57% 234,76% 153,23% 113,76% 116,30% 142,04% 111,58%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...