Visa allt om HP Buss Aktiebolag
Visa allt om HP Buss Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 6 112 6 081 5 654 6 055 6 194 6 459 7 069 6 923 6 511 5 791
Övrig omsättning 115 192 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 680 1 336 1 156 1 270 1 684 1 192 1 409 1 061 2 179 2 237
Resultat efter finansnetto 1 681 1 356 1 003 1 598 1 869 1 196 1 553 1 224 2 095 2 546
Årets resultat 1 224 1 087 902 1 223 1 198 881 1 285 836 711 927
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 913 3 882 10 652 10 993 9 531 8 360 9 485 7 964 7 393 5 979
Omsättningstillgångar 4 284 3 100 1 062 1 848 3 508 4 487 1 432 2 936 4 614 2 644
Tillgångar 7 197 6 982 11 714 12 842 13 039 12 847 10 917 10 900 12 008 8 623
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 809 1 585 6 098 6 715 5 993 5 294 4 813 3 928 3 242 2 731
Obeskattade reserver 4 919 4 811 4 856 5 079 5 307 5 029 5 070 5 233 5 152 4 118
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 450 767
Kortfristiga skulder 468 586 760 1 048 1 739 2 523 1 034 1 739 3 163 1 006
Skulder och eget kapital 7 197 6 982 11 714 12 842 13 039 12 847 10 917 10 900 12 008 8 623
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 623 412 496 501 511 579 426
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 672 1 704 1 626 1 153 1 163 1 263 1 356 1 259 1 156 1 080
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 604 580 570 703 588 1 071 1 323 1 834 655 564
Utdelning till aktieägare 1 500 1 000 5 600 500 500 500 400 400 150 200
Omsättning 6 227 6 273 5 654 6 055 6 194 6 459 7 069 6 923 6 511 5 791
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 6 6 7 9 8 8 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 019 1 014 942 1 009 1 032 923 785 865 814 965
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 380 389 362 414 356 401 352 435 294 338
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 368 2 193 2 049 2 098 2 480 2 052 2 270 2 003 2 828 2 522
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,51% 7,55% -6,62% -2,24% -4,10% -8,63% 2,11% 6,33% 12,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,36% 19,42% 10,29% 12,44% 14,33% 10,03% 14,23% 11,34% 19,01% 29,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 27,50% 22,30% 21,31% 26,39% 30,16% 19,94% 21,97% 17,85% 35,06% 44,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 62,43% 41,34% 5,34% 13,21% 28,56% 30,41% 5,63% 17,29% 22,29% 28,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,45% 76,45% 84,39% 81,44% 75,96% 70,06% 78,31% 70,60% 57,89% 66,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 915,38% 529,01% 139,74% 176,34% 201,73% 177,84% 138,49% 168,83% 144,83% 261,23%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...