Visa allt om Tandvårdshuset CO Aktiebolag
Visa allt om Tandvårdshuset CO Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 104 4 999 4 081 3 759 4 218 4 167 4 944 4 148 98 1 150
Övrig omsättning 7 324 18 6 473 248 232 274 - 1 474
Rörelseresultat (EBIT) 178 187 67 -403 355 -104 960 1 438 -98 356
Resultat efter finansnetto 134 147 13 -491 -92 -257 848 1 309 -178 255
Årets resultat 109 147 13 -334 0 6 458 657 1 195
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 584 506 709 1 012 1 297 5 812 4 356 4 175 2 242 2 294
Omsättningstillgångar 1 576 1 016 706 707 3 138 401 778 691 13 36
Tillgångar 2 160 1 522 1 414 1 719 4 435 6 213 5 134 4 867 2 255 2 330
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 519 510 363 350 683 793 1 087 1 029 472 471
Obeskattade reserver 0 0 0 0 157 339 617 399 35 220
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 596 138 430 758 3 067 3 910 2 403 2 468 1 373 1 532
Kortfristiga skulder 1 046 875 621 612 527 1 171 1 028 971 375 108
Skulder och eget kapital 2 160 1 522 1 414 1 719 4 435 6 213 5 134 4 867 2 255 2 330
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 0 50 0 0 295
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 1 300 1 046 1 097 824 158 14 38 0 227
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 444 518 554 494 256 65 186 7 328
Utdelning till aktieägare 300 100 0 0 0 0 300 400 0 0
Omsättning 5 111 5 323 4 099 3 765 4 691 4 415 5 176 4 422 98 2 624
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 1 0 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 552 2 500 2 041 1 880 2 109 2 084 2 472 4 148 - 575
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 957 985 855 888 705 237 110 259 - 463
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 488 550 450 -36 730 57 1 019 1 495 -45 405
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,10% 22,49% 8,57% -10,88% 1,22% -15,72% 19,19% 4 132,65% -91,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,24% 12,29% 4,74% -23,44% 8,03% -1,55% 18,70% 29,55% -4,30% 15,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,49% 3,74% 1,64% -10,72% 8,44% -2,30% 19,42% 34,67% -98,98% 31,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 73,37% 71,47% 79,25% 81,40% 73,16% 34,37% 35,52% 47,76% 100,00% 81,83%
Rörelsekapital/omsättning 10,38% 2,82% 2,08% 2,53% 61,90% -18,48% -5,06% -6,75% -369,39% -6,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,03% 33,51% 25,67% 20,36% 18,01% 16,78% 30,03% 27,18% 22,05% 27,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 136,33% 103,77% 86,63% 83,33% 595,45% 34,24% 75,68% 71,16% 3,47% 33,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...