Visa allt om Trancel Restatic Aktiebolag
Visa allt om Trancel Restatic Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 33 274 59 517 32 616 78 019 53 437 26 494 60 267 23 898 22 360 29 230
Övrig omsättning - - - 167 - 80 1 466 15 - -
Rörelseresultat (EBIT) 105 3 544 2 561 2 419 4 281 1 180 11 839 245 865 523
Resultat efter finansnetto 91 3 519 2 536 2 468 4 440 1 260 11 871 278 935 582
Årets resultat 66 2 117 1 499 2 785 2 436 916 8 738 195 658 410
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 159 0 0 86 122 304 464 419 261 374
Omsättningstillgångar 17 335 34 700 13 199 24 016 21 993 18 930 23 498 13 574 16 192 7 664
Tillgångar 17 494 34 700 13 199 24 102 22 114 19 234 23 962 13 993 16 454 8 038
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 609 5 543 3 425 16 814 14 029 11 593 10 677 1 939 1 744 1 086
Obeskattade reserver 1 400 1 400 600 0 1 120 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 900 1 500 755 755 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 12 585 26 257 8 418 6 533 6 965 7 641 13 285 12 054 14 709 6 952
Skulder och eget kapital 17 494 34 700 13 199 24 102 22 114 19 234 23 962 13 993 16 454 8 038
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 6 299 5 274 4 792 4 670 4 974 9 079 3 695 4 873 4 201
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 2 456 1 955 1 843 1 834 1 593 1 573 1 768 1 987 2 526
Utdelning till aktieägare 0 3 000 0 4 888 0 0 0 0 0 0
Omsättning 33 274 59 517 32 616 78 186 53 437 26 574 61 733 23 913 22 360 29 230
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 12 9 9 9 9 13 13 13 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 025 4 960 3 624 8 669 5 937 2 944 4 636 1 838 1 720 1 949
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 783 759 824 758 756 621 832 426 460 463
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 132 3 544 2 616 2 494 4 348 1 340 12 061 420 978 636
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -44,09% 82,48% -58,19% 46,00% 101,69% -56,04% 152,18% 6,88% -23,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,65% 10,22% 19,48% 10,24% 20,09% 6,57% 49,55% 1,99% 8,92% 7,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,34% 5,96% 7,88% 3,16% 8,31% 4,77% 19,70% 1,16% 6,56% 1,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,26% 29,29% 40,91% 16,54% 25,96% 32,07% 41,46% 38,94% 39,08% 33,28%
Rörelsekapital/omsättning 14,28% 14,19% 14,66% 22,41% 28,12% 42,61% 16,95% 6,36% 6,63% 2,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,16% 19,12% 29,49% 69,76% 67,17% 60,27% 44,56% 13,86% 10,60% 13,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 137,74% 126,06% 156,79% 367,61% 256,01% 247,74% 176,88% 112,61% 110,08% 100,89%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...