Visa allt om AHR Entreprenad AB
Visa allt om AHR Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 32 112 908 1 381 1 649 892 2 112 4 598
Övrig omsättning 11 6 208 11 - - 19 129 70 11
Rörelseresultat (EBIT) 10 -26 115 -415 -103 123 -691 -191 -63 -144
Resultat efter finansnetto 10 -26 148 -422 -122 91 -733 -236 -129 -218
Årets resultat 10 -26 148 -422 -72 24 7 3 8 17
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 28 330 1 055 1 119 1 208 2 099 2 316 2 766
Omsättningstillgångar 135 125 323 158 152 300 581 342 243 1 015
Tillgångar 135 125 350 488 1 207 1 419 1 789 2 441 2 559 3 781
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 133 123 334 186 608 680 656 649 646 639
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 50 0 752 1 000 1 150
Avsättningar (tkr) 0 0 6 192 168 146 122 98 78 52
Långfristiga skulder 0 0 0 104 392 444 866 672 487 570
Kortfristiga skulder 3 3 10 6 38 99 144 269 348 1 371
Skulder och eget kapital 135 125 350 488 1 207 1 419 1 789 2 441 2 559 3 781
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 231 88 40 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 145 279 0 0 223 724
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 4 32 68 100 73 52 123 276
Utdelning till aktieägare 0 0 185 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 11 6 240 123 908 1 381 1 668 1 021 2 182 4 609
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - 1 1 1 1 1 1 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 112 908 1 381 1 649 892 2 112 1 533
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 33 218 381 326 162 325 342
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 -12 172 -326 49 266 -473 295 426 344
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -71,43% -87,67% -34,25% -16,25% 84,87% -57,77% -54,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - 42,86% -85,04% -8,45% 8,88% -38,51% -7,82% -2,42% -3,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - 468,75% -370,54% -11,23% 9,12% -41,78% -21,41% -2,94% -3,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - 31,25% 11,61% 76,65% 79,36% 80,05% 72,09% 71,35% 77,71%
Rörelsekapital/omsättning - - 978,12% 135,71% 12,56% 14,55% 26,50% 8,18% -4,97% -7,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,52% 98,40% 95,43% 38,11% 50,37% 50,52% 36,67% 49,29% 53,38% 38,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 4 500,00% 4 166,67% 3 230,00% 2 633,33% 400,00% 303,03% 403,47% 127,14% 69,83% 74,03%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...