Visa allt om Rotech Tooling Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 179 936 1 609 2 206 563 7 846 4 248 5 441 8 354 9 203 12 454
Övrig omsättning 0 166 132 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 11 749 -12 013 -4 075 -41 379 -3 639 26 307 -3 497 1 543 -212
Resultat efter finansnetto 12 028 -1 041 -5 287 47 336 -3 660 8 287 -3 506 1 541 189
Årets resultat 12 028 -1 041 -5 287 47 336 -3 660 8 287 -3 506 1 541 189
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 620 764 17 327 16 954 2 5 14 23 20 71
Omsättningstillgångar 89 689 84 601 56 370 73 224 46 544 39 506 41 088 36 048 36 374 34 664
Tillgångar 90 308 85 365 73 697 90 178 46 547 39 511 41 102 36 071 36 394 34 735
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 21 235 9 207 68 848 75 135 27 799 31 459 31 451 31 164 34 670 33 129
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 68 127 68 365 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 947 7 793 4 849 15 042 18 748 8 052 9 651 4 907 1 724 1 606
Skulder och eget kapital 90 308 85 365 73 697 90 178 46 547 39 511 41 102 36 071 36 394 34 735
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 1 996 2 315 2 512 2 210
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 638 802 798 690
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 179 936 1 775 2 338 563 7 846 4 248 5 441 8 354 9 203 12 454
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 3 4 6 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 89 968 805 1 103 282 2 615 1 062 907 1 193 1 315 1 779
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 555 552 604 666 727 291 439 448 478 428
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 893 -11 869 -4 013 -41 377 -3 637 35 316 -3 488 1 594 -158
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11 083,10% -27,06% 291,83% -92,82% 84,70% -21,93% -34,87% -9,23% -26,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,33% -0,68% -0,18% 52,51% -7,82% 0,07% 0,75% -9,69% 4,26% 0,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,69% -36,17% -5,94% 8 409,95% -46,38% 0,61% 5,64% -41,85% 16,84% 1,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 7,59% 22,37% 28,88% 55,06% -2,22% 90,63% 92,81% 39,31% 79,20% 71,19%
Rörelsekapital/omsättning 49,32% 4 773,65% 2 335,49% 10 334,28% 354,27% 740,44% 577,78% 372,77% 376,51% 265,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,51% 10,79% 93,42% 83,32% 59,72% 79,62% 76,52% 86,40% 95,26% 95,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 9 437,80% 1 080,94% 1 152,40% 468,57% 202,99% 383,53% 335,47% 555,72% 1 583,76% 1 758,78%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!