Visa allt om Göinge Bil Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 599 019 585 947 607 806 618 597 566 866 535 820 475 937 435 397 446 710 486 950
Övrig omsättning 7 146 8 131 7 379 7 003 6 796 6 839 5 844 5 102 3 742 4 201
Rörelseresultat (EBIT) 17 451 15 933 18 619 19 628 25 631 20 241 12 864 2 296 5 450 10 714
Resultat efter finansnetto 20 034 21 530 22 036 23 652 30 383 24 628 14 358 2 782 5 883 11 242
Årets resultat 14 665 16 031 13 875 14 017 20 425 14 630 9 147 3 232 6 268 6 693
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 254 497 231 096 237 301 220 108 223 313 192 913 175 251 209 618 200 608 179 991
Omsättningstillgångar 97 201 127 861 97 747 106 123 95 277 90 510 60 320 67 738 72 885 68 874
Tillgångar 351 698 358 957 335 048 326 231 318 590 283 423 235 571 277 356 273 493 248 865
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 181 935 167 269 154 738 144 363 137 845 121 420 106 790 97 643 94 411 88 142
Obeskattade reserver 48 280 46 558 44 490 41 280 37 184 34 203 26 776 23 927 25 060 27 466
Avsättningar (tkr) 3 208 2 984 2 761 2 533 2 305 2 083 1 861 1 640 1 418 1 430
Långfristiga skulder 58 669 54 586 78 164 69 179 82 898 64 267 56 980 71 221 92 767 55 077
Kortfristiga skulder 59 606 87 560 54 895 68 876 58 358 61 450 43 164 82 925 59 837 76 749
Skulder och eget kapital 351 698 358 957 335 048 326 231 318 590 283 423 235 571 277 356 273 493 248 865
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 1 497 1 331 1 439 - 1 196 1 143 1 035 1 086 1 063 1 128
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 45 429 47 435 41 649 - 36 270 33 994 30 858 30 786 28 886 29 653
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 18 441 19 078 16 701 333 16 950 14 221 13 135 11 941 11 012 14 108
Utdelning till aktieägare 0 0 3 500 3 500 7 500 4 000 0 0 0 0
Omsättning 606 165 594 078 615 185 625 600 573 662 542 659 481 781 440 499 450 452 491 151
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 138 117 130 110 104 101 96 96 94 96
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 341 5 008 4 675 5 624 5 451 5 305 4 958 4 535 4 752 5 072
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 488 577 484 537 516 499 472 473 451 468
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 31 476 29 002 31 179 31 864 34 982 28 551 20 614 9 651 11 281 16 808
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,23% -3,60% -1,74% 9,13% 5,79% 12,58% 9,31% -2,53% -8,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,58% 6,83% 7,55% 8,21% 10,38% 9,58% 7,50% 2,46% 3,78% 6,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,87% 4,18% 4,16% 4,33% 5,83% 5,07% 3,71% 1,57% 2,32% 3,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 20,85% 20,83% 19,61% 18,37% 19,30% 18,12% 17,67% 17,37% 16,93% 16,69%
Rörelsekapital/omsättning 6,28% 6,88% 7,05% 6,02% 6,51% 5,42% 3,60% -3,49% 2,92% -1,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,44% 56,72% 56,54% 54,12% 52,37% 52,25% 54,20% 41,93% 41,27% 43,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 48,01% 37,79% 67,56% 47,95% 52,70% 44,25% 43,03% 24,61% 36,26% 26,48%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...