Visa allt om Claes Engsner AB
Visa allt om Claes Engsner AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 204 94 14 263 818 1 229 1 320 1 357 1 639 1 172
Övrig omsättning 523 362 591 13 340 150 2 745 586 1 018 1 767 -
Rörelseresultat (EBIT) 39 -253 -182 12 496 261 2 326 126 161 1 157 -184
Resultat efter finansnetto 5 -286 -237 11 877 -733 609 -914 430 -10 382
Årets resultat 5 -286 -237 11 877 -733 609 -914 316 194 274
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 250 13 355 13 411 13 618 15 586 15 684 17 343 17 613 18 215 3 868
Omsättningstillgångar 1 346 1 299 1 555 1 523 1 472 758 164 302 110 2 312
Tillgångar 14 596 14 655 14 966 15 140 17 058 16 443 17 507 17 915 18 324 6 180
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 853 11 848 12 634 12 871 994 1 728 1 119 2 033 1 718 3 024
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 215 2 215 2 215 2 215 14 970 12 691 12 880 13 070 13 570 0
Kortfristiga skulder 528 591 116 54 1 094 2 024 3 508 2 812 3 037 2 853
Skulder och eget kapital 14 596 14 655 14 966 15 140 17 058 16 443 17 507 17 915 18 324 6 180
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 100 - - 0 734 786 773 744 768
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 144 228 264 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 31 45 72 83 231 247 243 241 249
Utdelning till aktieägare 5 000 0 500 0 0 0 0 0 0 1 500
Omsättning 727 456 605 13 603 968 3 974 1 906 2 375 3 406 1 172
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 204 94 14 263 409 615 660 679 820 586
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 165 143 220 300 176 483 517 513 493 511
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 144 -148 -75 12 616 399 2 464 296 762 1 245 -140
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 117,02% 571,43% -94,68% -67,85% -33,44% -6,89% -2,73% -17,21% 39,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,27% -1,73% -1,22% 81,19% -0,65% 7,43% -3,00% 4,33% 1,58% 6,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,12% -269,15% -1 300,00% 4 673,76% -13,57% 99,35% -39,85% 57,11% 17,69% 34,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 400,98% 753,19% 10 278,57% 558,56% 46,21% -103,01% -253,33% -184,97% -178,58% -46,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,21% 80,85% 84,42% 85,01% 5,83% 10,51% 6,39% 11,35% 9,38% 52,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 254,92% 219,80% 1 340,52% 2 820,37% 134,55% 37,45% 4,68% 10,74% 3,62% 81,04%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...