Visa allt om MER Financial Consulting Group AB
Visa allt om MER Financial Consulting Group AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 57 764 51 578 43 052 34 579 38 261 42 111 36 923 36 621 41 441 37 139
Övrig omsättning 205 - - 73 - - - 18 26 13
Rörelseresultat (EBIT) 7 730 5 346 3 719 613 509 2 652 306 527 2 941 1 204
Resultat efter finansnetto 7 718 5 331 3 703 595 613 2 707 370 565 3 026 1 240
Årets resultat 5 924 4 339 2 836 398 248 1 932 96 320 2 082 651
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 467 471 487 516 547 2 166 880 3 367 4 214 3 838
Omsättningstillgångar 23 169 18 347 13 933 9 690 12 283 13 030 10 805 11 009 10 861 9 102
Tillgångar 23 636 18 818 14 420 10 206 12 830 15 195 11 685 14 376 15 075 12 940
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 614 8 702 6 528 3 846 4 629 6 764 4 447 6 351 7 990 6 371
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 384 283 225 689
Avsättningar (tkr) 1 717 497 497 994 1 216 809 643 677 675 603
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 306 9 620 7 394 5 366 6 985 7 623 6 210 7 065 6 185 5 278
Skulder och eget kapital 23 636 18 818 14 420 10 206 12 830 15 195 11 685 14 376 15 075 12 940
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 3 806 3 788 3 584 3 275
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 23 104 20 002 17 032 18 043 17 475 11 828 10 426 15 250 14 129
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 10 378 8 915 7 988 9 256 8 932 7 978 7 187 9 415 8 666
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 57 969 51 578 43 052 34 652 38 261 42 111 36 923 36 639 41 467 37 152
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 41 35 31 28 30 29 28 25 33 30
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 409 1 474 1 389 1 235 1 275 1 452 1 319 1 465 1 256 1 238
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 922 989 973 921 944 946 866 880 887 900
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 741 5 372 3 748 645 555 2 685 341 565 2 981 1 253
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,99% 19,80% 24,50% -9,62% -9,14% 14,05% 0,82% -11,63% 11,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 32,77% 28,48% 25,89% 6,07% 4,94% 17,93% 3,26% 3,96% 20,25% 9,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,41% 10,39% 8,67% 1,79% 1,66% 6,47% 1,03% 1,55% 7,36% 3,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 20,54% 16,92% 15,19% 12,50% 13,85% 12,84% 12,44% 10,77% 11,28% 10,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,91% 46,24% 45,27% 37,68% 36,08% 44,51% 38,06% 44,18% 53,00% 49,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 204,93% 190,72% 188,44% 180,58% 175,85% 170,93% 173,99% 155,82% 175,60% 172,45%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 57 922 51 730 43 052 34 579 38 261 42 111 36 923 36 620 41 441 37 139
Övrig omsättning 205 2 966 2 305 1 717 1 665 1 498 1 124 821 1 749 1 109
Rörelseresultat (EBIT) -3 038 -434 -1 046 -560 -364 1 206 -998 381 1 864 643
Resultat efter finansnetto -3 050 -449 -1 059 -578 -260 1 760 -934 1 519 2 107 863
Årets resultat 4 209 2 629 2 689 790 462 1 722 0 1 170 1 145 425
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 040 2 043 3 290 3 317 3 335 4 977 3 212 5 707 6 551 4 462
Omsättningstillgångar 20 372 16 143 13 536 9 205 11 895 12 405 9 921 10 840 10 766 9 046
Tillgångar 22 411 18 186 16 826 12 522 15 229 17 382 13 133 16 547 17 317 13 509
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 965 5 005 4 541 2 503 3 012 4 933 2 727 4 727 5 557 4 690
Obeskattade reserver 5 420 3 470 2 357 1 634 1 909 1 783 1 280 1 568 1 464 945
Avsättningar (tkr) 525 497 497 497 497 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 502 9 214 9 431 7 888 9 811 10 666 9 126 10 252 10 296 7 875
Skulder och eget kapital 22 411 18 186 16 826 12 522 15 229 17 382 13 133 16 547 17 317 13 509
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 2 958 3 019 2 095 2 046
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 8 927 9 404 7 695 8 878 10 404 7 432 6 726 8 057 10 296
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 4 358 4 378 3 889 5 205 5 325 5 513 5 009 5 051 6 162
Utdelning till aktieägare 5 090 3 249 2 116 650 1 300 2 383 0 2 000 2 000 277
Omsättning 58 127 54 696 45 357 36 296 39 926 43 609 38 047 37 441 43 190 38 248
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 12 13 11 13 16 17 16 16 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 266 4 311 3 312 3 144 2 943 2 632 2 172 2 289 2 590 1 955
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 355 1 173 1 127 1 084 1 133 1 012 959 951 976 1 000
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -3 027 -413 -1 022 -533 -323 1 239 -966 416 1 898 686
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,97% 20,16% 24,50% -9,62% -9,14% 14,05% 0,83% -11,63% 11,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -13,49% -2,32% -6,15% -4,42% -1,56% 10,23% -7,03% 9,20% 12,18% 6,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,22% -0,82% -2,40% -1,60% -0,62% 4,22% -2,50% 4,16% 5,09% 2,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 17,04% 13,39% 9,53% 3,81% 5,45% 4,13% 2,15% 1,61% 1,13% 3,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,48% 42,40% 37,91% 30,17% 29,02% 35,94% 27,95% 35,55% 38,18% 39,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 193,98% 175,20% 143,53% 116,70% 121,24% 116,30% 108,71% 105,74% 104,56% 114,87%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...