Visa allt om Flinks Järn Aktiebolag
Visa allt om Flinks Järn Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 280 878 243 634 212 080 200 904 196 730 199 596 185 081 156 664 155 840 141 149
Övrig omsättning 3 722 3 249 4 396 3 670 1 305 836 704 851 754 541
Rörelseresultat (EBIT) 34 089 30 445 22 567 16 751 13 479 18 045 22 433 11 882 16 214 18 622
Resultat efter finansnetto 33 884 30 330 21 842 17 824 13 679 17 883 33 336 11 484 15 519 9 750
Årets resultat 24 495 19 451 13 445 12 181 10 326 11 677 20 960 7 749 9 948 7 110
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 40 913 43 144 44 026 46 119 48 006 33 611 73 226 48 648 39 490 52 521
Omsättningstillgångar 144 945 120 123 90 155 90 546 150 334 130 178 81 839 79 016 67 239 50 144
Tillgångar 185 858 163 267 134 180 136 665 198 340 163 789 155 065 127 664 106 729 102 666
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 36 646 62 151 42 700 29 255 86 073 77 452 66 254 46 139 39 025 29 681
Obeskattade reserver 40 969 38 803 33 532 32 297 30 213 30 730 29 209 24 078 23 313 22 210
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 8 000 13 000 0 0 1 950 4 550 7 150
Kortfristiga skulder 108 243 62 313 57 948 67 114 69 054 55 607 59 603 55 497 39 841 43 624
Skulder och eget kapital 185 858 163 267 134 180 136 665 198 340 163 789 155 065 127 664 106 729 102 666
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 647 628 616 624 600 616 603 598 718 778
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 36 154 31 441 28 396 21 415 21 985 20 093 18 970 17 171 17 051 14 965
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 12 718 12 237 10 082 8 829 7 555 7 656 6 818 5 610 6 446 6 314
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 284 600 246 883 216 476 204 574 198 035 200 432 185 785 157 515 156 594 141 690
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 74 68 64 58 52 53 56 49 44 42
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 796 3 583 3 314 3 464 3 783 3 766 3 305 3 197 3 542 3 361
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 669 652 611 532 580 535 471 477 550 525
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 36 632 32 291 24 622 18 962 15 639 20 098 23 218 12 075 16 332 18 752
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,29% 14,88% 5,56% 2,12% -1,44% 7,84% 18,14% 0,53% 10,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,35% 18,65% 16,85% 13,83% 7,13% 11,19% 15,43% 9,37% 15,93% 10,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,14% 12,50% 10,66% 9,41% 7,18% 9,18% 12,93% 7,63% 10,91% 7,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 31,33% 31,91% 30,60% 29,54% 28,19% 29,80% 30,76% 30,12% 31,71% 32,32%
Rörelsekapital/omsättning 13,07% 23,73% 15,19% 11,66% 41,32% 37,36% 12,01% 15,01% 17,58% 4,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,91% 56,61% 51,32% 39,84% 54,62% 61,12% 56,61% 50,04% 52,29% 44,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 61,47% 85,63% 58,25% 51,61% 139,90% 138,47% 53,91% 61,62% 70,31% 51,85%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...