Visa allt om VNB Byggproduktion AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-12
Nettoomsättning 116 508 88 327 116 788 123 405 153 224 106 173 62 191 40 070 14 873 38 718
Övrig omsättning 278 260 97 131 73 256 46 40 519 40
Rörelseresultat (EBIT) -3 214 2 110 1 696 892 3 040 1 707 1 016 2 824 -345 2 703
Resultat efter finansnetto -3 264 2 083 1 874 1 050 3 003 1 770 962 2 828 -387 2 737
Årets resultat -3 264 3 548 1 230 2 354 1 322 619 1 566 4 1 514
Balansräkningar (tkr)
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 945 1 071 8 512 5 380 5 375 1 302 1 393 1 165 4 171 2 785
Omsättningstillgångar 32 339 29 419 13 468 25 625 21 931 26 604 17 068 11 349 3 396 7 291
Tillgångar 35 284 30 491 21 980 31 006 27 306 27 907 18 461 12 514 7 567 10 076
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 005 6 269 6 265 5 717 4 487 2 134 812 1 693 127 3 724
Obeskattade reserver 0 0 1 540 1 222 1 762 1 744 1 690 1 642 918 1 324
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 152 96 0 0 0
Långfristiga skulder 17 330 4 220 401 525 648 0 1 300 2 978 2 509 20
Kortfristiga skulder 14 949 20 002 13 774 23 542 20 409 23 877 14 563 6 201 4 014 5 008
Skulder och eget kapital 35 284 30 491 21 980 31 006 27 306 27 907 18 461 12 514 7 567 10 076
Löner & utdelning (tkr)
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 - - 85 1 578
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 17 329 13 755 9 940 6 645 6 290 3 172 4 829
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 6 647 4 388 3 244 2 072 2 129 946 2 076
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 1 500 0 0 3 600
Omsättning 116 786 88 587 116 885 123 536 153 297 106 429 62 237 40 110 15 392 38 758
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 46 40 40 37 26 29 20 19 17 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 533 2 208 2 920 3 335 5 893 3 661 3 110 2 109 875 2 151
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 598 592 587 675 721 471 447 459 254 484
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 863 2 461 2 039 1 165 3 378 1 891 1 186 2 970 -235 2 869
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 31,91% -24,37% -5,36% -19,46% 44,32% 70,72% 55,21% 169,41% -61,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -9,02% 6,97% 8,75% 3,53% 11,24% 6,45% 5,80% 23,41% -4,49% 27,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,73% 2,41% 1,65% 0,89% 2,00% 1,70% 1,72% 7,31% -2,29% 7,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 24,48% 33,92% 24,54% 23,38% 16,14% 16,40% 32,75% 18,89% 100,00% 32,96%
Rörelsekapital/omsättning 14,93% 10,66% -0,26% 1,69% 0,99% 2,57% 4,03% 12,85% -4,16% 5,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 8,52% 20,56% 33,97% 21,51% 21,47% 12,52% 11,15% 23,20% 10,62% 46,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 215,90% 147,08% 97,45% 108,64% 107,08% 110,96% 116,36% 92,61% 76,83% 143,35%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...