Visa allt om Pettersson & Marsnäs Måleri, PEMA Aktiebolag
Visa allt om Pettersson & Marsnäs Måleri, PEMA Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 6 508 5 385 4 915 4 094 4 104 5 129 5 042 5 082 4 822 4 432
Övrig omsättning 213 173 162 148 48 13 33 32 44 3
Rörelseresultat (EBIT) 451 873 384 -77 102 218 584 375 290 497
Resultat efter finansnetto 449 872 386 -54 109 239 581 370 294 489
Årets resultat 707 599 298 14 133 110 305 190 150 249
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 71 5 10
Omsättningstillgångar 2 130 2 529 1 674 1 186 1 254 1 777 1 594 1 444 1 263 1 340
Tillgångar 2 130 2 529 1 674 1 186 1 254 1 777 1 594 1 515 1 268 1 350
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 951 744 445 147 253 671 691 514 444 385
Obeskattade reserver 0 479 390 390 468 535 464 309 208 130
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 30 0 0 0 0 0 0 11 31 52
Kortfristiga skulder 1 149 1 305 839 648 533 571 439 681 584 783
Skulder och eget kapital 2 130 2 529 1 674 1 186 1 254 1 777 1 594 1 515 1 268 1 350
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 666 613 590 636 609
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 2 010 2 024 1 923 1 929 1 309 1 005 988 1 432 1 034
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 668 679 609 579 828 630 686 778 707
Utdelning till aktieägare 550 500 300 0 120 143 130 127 120 91
Omsättning 6 721 5 558 5 077 4 242 4 152 5 142 5 075 5 114 4 866 4 435
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 6 8 7 7 7 7 7 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 930 898 614 585 586 733 720 726 689 739
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 454 479 363 413 394 436 330 348 446 423
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 451 873 384 -77 102 218 586 396 295 502
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,85% 9,56% 20,05% -0,24% -19,98% 1,73% -0,79% 5,39% 8,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,17% 34,56% 23,06% -4,55% 8,85% 13,51% 36,64% 24,75% 23,74% 36,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,93% 16,23% 7,85% -1,32% 2,70% 4,68% 11,58% 7,38% 6,24% 11,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,07% 79,68% 76,58% 83,12% 83,89% 77,38% 85,64% 86,28% 86,58% 87,09%
Rörelsekapital/omsättning 15,07% 22,73% 16,99% 13,14% 17,57% 23,51% 22,91% 15,01% 14,08% 12,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,65% 44,19% 44,76% 38,04% 47,68% 59,95% 64,80% 48,96% 46,83% 35,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 185,38% 193,79% 199,52% 183,02% 235,27% 311,21% 363,10% 212,04% 216,27% 171,14%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...