Visa allt om Folksam Service AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 24 539 23 057 20 842 26 211 21 257 18 627 20 602 22 036 24 960 31 525
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 091 1 072 839 600 288 -491 -567 -346 -1 685 -5 898
Resultat efter finansnetto 1 264 1 093 846 532 64 -586 -716 -283 -1 613 -5 794
Årets resultat 722 631 474 306 50 50 793 -716 -283 -1 613 -5 794
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 104 62 32 0 0 0 0 0 0 242
Omsättningstillgångar 55 752 45 486 51 963 55 364 51 764 101 242 50 456 48 413 51 696 52 332
Tillgångar 55 858 45 548 51 995 55 364 51 764 101 242 50 456 48 413 51 696 52 574
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 28 546 27 824 27 192 26 718 26 412 74 462 23 670 24 387 24 670 26 283
Obeskattade reserver 1 025 671 373 133 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 26 285 17 053 24 429 28 512 25 352 26 780 26 786 24 026 27 026 26 292
Skulder och eget kapital 55 858 45 548 51 995 55 364 51 764 101 242 50 456 48 413 51 696 52 574
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 137 135 161 315
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - 0 0 - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 - - 0 0 0 - 0 8
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - 0 0 - - 0 -
Sociala kostnader - 0 - - 0 0 25 - 97 160
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 48 100 0 0 0 0
Omsättning 24 539 23 057 20 842 26 211 21 257 18 628 20 602 22 036 24 960 31 525
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 16 0 - 0 0 - 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 1 303 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 941 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 091 1 072 839 600 288 -491 -567 -346 -1 685 -5 898
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,43% 10,63% -20,48% 23,31% 14,12% -9,59% -6,51% -11,71% -20,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,55% 2,40% 1,63% 1,19% 0,82% -0,37% -0,71% -0,49% -2,53% -9,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,82% 4,74% 4,07% 2,52% 1,99% -2,01% -1,75% -1,07% -5,25% -16,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 120,08% 123,32% 132,11% 102,45% 124,25% 399,75% 114,89% 110,67% 98,84% 82,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,54% 62,24% 52,86% 48,45% 51,02% 73,55% 46,91% 50,37% 47,72% 49,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 212,11% 266,73% 212,71% 194,18% 204,18% 378,05% 188,37% 201,50% 191,28% 199,04%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!