Visa allt om Pelle & Lisa Aktiebolag
Visa allt om Pelle & Lisa Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 2 774 2 995 35 583 52 424 57 694 65 707 61 367 56 885 56 972 48 348
Övrig omsättning 850 820 874 87 190 245 198 159 1 710 1 688
Rörelseresultat (EBIT) -339 -105 1 113 174 448 684 534 678 1 723 2 592
Resultat efter finansnetto 462 -68 3 802 90 357 613 504 643 1 800 2 355
Årets resultat 564 2 2 853 214 351 374 292 433 1 008 897
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 130 6 363 6 774 2 748 3 125 3 398 3 519 3 962 4 121 4 425
Omsättningstillgångar 4 251 6 095 9 287 8 712 8 651 9 721 10 057 10 007 10 739 7 185
Tillgångar 10 381 12 458 16 061 11 460 11 777 13 119 13 576 13 970 14 860 11 610
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 624 7 560 8 157 3 765 3 750 3 799 3 426 3 884 3 951 3 343
Obeskattade reserver 0 102 172 250 453 582 720 1 099 1 640 1 240
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 812 3 564 3 809 2 187 2 312 2 437 2 549 2 839 2 879 481
Kortfristiga skulder 944 1 232 3 922 5 258 5 261 6 300 6 882 6 149 6 390 6 546
Skulder och eget kapital 10 381 12 458 16 061 11 460 11 777 13 119 13 576 13 970 14 860 11 610
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 - - 0 719 628 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 1 243 1 778 1 676 1 688 1 718 1 005 1 442 3 764
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 19 361 599 520 579 614 663 865 1 281
Utdelning till aktieägare 500 500 0 0 0 0 0 0 500 400
Omsättning 3 624 3 815 36 457 52 511 57 884 65 952 61 565 57 044 58 682 50 036
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 6 7 7 7 7 7 7 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 5 931 7 489 8 242 9 387 8 767 8 126 8 139 3 453
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 276 351 323 337 342 361 430 371
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 59 293 2 177 594 914 1 178 1 033 1 151 2 178 3 166
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,38% -91,58% -32,12% -9,13% -12,20% 7,07% 7,88% -0,15% 17,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,99% 0,08% 24,54% 1,91% 4,20% 6,11% 5,04% 5,15% 12,42% 22,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,67% 0,33% 11,08% 0,42% 0,86% 1,22% 1,11% 1,26% 3,24% 5,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 9,19% 18,70% 21,43% 21,80% 20,61% 20,05% 20,32% 21,40% 12,62% 20,56%
Rörelsekapital/omsättning 119,21% 162,37% 15,08% 6,59% 5,88% 5,21% 5,17% 6,78% 7,63% 1,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,44% 61,32% 51,62% 34,55% 34,68% 32,23% 29,14% 33,60% 34,53% 36,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 382,52% 449,43% 226,70% 138,34% 118,86% 126,57% 122,32% 123,06% 143,38% 84,88%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...