Visa allt om Öarnas Byggvaror Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 2 063 1 553 1 690 106 1 920 40 428 38 173 36 793 34 053 30 818
Övrig omsättning 0 49 0 1 0 172 0 24 12 240
Rörelseresultat (EBIT) 59 -205 -249 -1 680 -1 186 1 428 1 361 662 2 109 1 103
Resultat efter finansnetto 452 22 036 -101 -1 432 -1 140 1 477 1 396 679 2 124 1 079
Årets resultat 6 790 24 697 2 954 2 394 7 499 2 532 816 1 398 3 019 1 343
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 49 196 48 209 28 048 30 098 18 696 8 318 6 791 8 520 8 653 8 474
Omsättningstillgångar 863 506 1 746 335 5 753 16 117 16 871 15 158 14 371 12 472
Tillgångar 50 059 48 716 29 794 30 433 24 449 24 434 23 662 23 677 23 024 20 946
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 46 850 42 961 20 963 20 509 20 515 15 216 15 284 16 668 17 270 15 251
Obeskattade reserver 271 321 299 266 276 1 690 1 456 728 676 1 255
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 938 5 434 8 532 9 658 3 659 7 529 6 922 6 281 5 077 4 440
Skulder och eget kapital 50 059 48 716 29 794 30 433 24 449 24 434 23 662 23 677 23 024 20 946
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 0 3 878 3 424 3 093 3 146
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 1 470 1 247 1 113 1 037
Utdelning till aktieägare 3 200 2 900 2 700 2 500 2 400 2 200 2 600 2 200 2 000 1 000
Omsättning 2 063 1 602 1 690 107 1 920 40 600 38 173 36 817 34 065 31 058
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 10 10 10 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 063 1 553 1 690 106 1 920 4 043 3 817 3 679 3 405 3 082
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 892 937 934 572 557 489 532 487 432 434
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 187 -71 -118 -1 574 -1 090 1 923 1 718 925 2 385 1 399
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 32,84% -8,11% 1 494,34% -94,48% -95,25% 5,91% 3,75% 8,05% 10,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,07% 45,43% 0,20% -4,54% -4,61% 6,09% 5,94% 3,17% 9,67% 5,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,93% 1 425,24% 3,55% -1 304,72% -58,65% 3,68% 3,68% 2,04% 6,54% 3,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,89% 100,00% 99,29% 26,42% 23,07% 26,90% 27,28% 24,47% 27,55% 29,00%
Rörelsekapital/omsättning -100,58% -317,32% -401,54% -8 795,28% 109,06% 21,24% 26,06% 24,13% 27,29% 26,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 94,01% 88,70% 71,14% 68,07% 84,79% 67,67% 69,39% 72,80% 77,30% 77,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 28,49% 8,83% 20,16% 3,20% 156,52% 144,06% 170,80% 166,42% 182,61% 187,03%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!