Visa allt om Modig & Partners AB
Visa allt om Modig & Partners AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 122 1 660 1 507 1 333 1 137 1 047 821 1 000 322 3 500
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -167 166 537 375 50 66 -132 37 -390 2 717
Resultat efter finansnetto 170 188 1 350 401 83 98 -129 53 -241 2 804
Årets resultat 107 101 786 592 161 148 131 8 -16 1 498
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 111 650 548 285 295 154 154 392 348 152
Omsättningstillgångar 5 067 4 784 4 598 3 709 3 531 3 844 3 862 3 899 4 070 5 094
Tillgångar 5 178 5 435 5 146 3 994 3 826 3 998 4 015 4 291 4 418 5 246
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 831 3 874 3 924 3 298 2 926 2 980 2 962 2 958 3 070 3 178
Obeskattade reserver 704 679 629 289 656 801 916 1 241 1 216 1 457
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 643 882 593 407 244 218 137 92 132 610
Skulder och eget kapital 5 178 5 435 5 146 3 994 3 826 3 998 4 015 4 291 4 418 5 246
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 144 138 96 96 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 600 200 180 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 110 69 63 50 44 30 30 0 0
Utdelning till aktieägare 174 150 150 160 220 215 130 127 120 92
Omsättning 1 122 1 660 1 507 1 333 1 137 1 047 821 1 000 322 3 500
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 561 830 754 667 569 524 411 500 161 1 750
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 350 413 187 195 172 181 167 159 111 73
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -167 171 548 386 66 91 -106 57 -370 2 732
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -32,41% 10,15% 13,05% 17,24% 8,60% 27,53% -17,90% 210,56% -90,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,30% 3,48% 26,25% 10,04% 2,17% 2,45% -2,96% 1,31% -5,34% 53,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,24% 11,39% 89,65% 30,08% 7,30% 9,36% -14,49% 5,60% -73,29% 80,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 394,30% 235,06% 265,76% 247,71% 289,09% 346,32% 453,71% 380,70% 1 222,98% 128,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 84,59% 81,02% 85,79% 88,22% 89,11% 89,30% 90,59% 90,25% 89,31% 80,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 788,02% 542,40% 775,38% 911,30% 1 447,13% 1 763,30% 2 818,98% 4 238,04% 3 083,33% 835,08%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...