Visa allt om Östermalms Golvbolag Aktiebolag
Visa allt om Östermalms Golvbolag Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 5 607 4 129 3 194 3 579 4 967 4 878 3 819 2 635 2 616 2 701
Övrig omsättning 22 4 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 731 605 730 303 766 594 84 8 35 7
Resultat efter finansnetto 731 605 728 303 764 591 84 6 35 5
Årets resultat 569 503 565 226 417 328 58 4 39 4
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 29 56 23 8 10 15 6 9 0 0
Omsättningstillgångar 3 623 2 961 2 289 1 962 1 811 1 059 1 081 627 711 593
Tillgångar 3 652 3 016 2 312 1 969 1 821 1 074 1 087 636 711 593
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 727 2 159 1 656 1 091 865 448 364 307 303 264
Obeskattade reserver 340 340 340 340 340 145 0 0 0 23
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 585 518 317 539 616 481 723 329 408 307
Skulder och eget kapital 3 652 3 016 2 312 1 969 1 821 1 074 1 087 636 711 593
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 81 131 138 98 211
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 857 693 1 281 1 008 971 752 528 512 507
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 255 180 377 320 313 286 233 243 261
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 629 4 133 3 194 3 579 4 967 4 878 3 819 2 635 2 616 2 701
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 4 4 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 804 2 065 1 597 895 1 242 1 626 1 273 878 872 900
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 585 558 439 416 335 467 403 309 284 331
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 741 623 740 306 770 599 87 10 35 9
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 35,80% 29,27% -10,76% -27,94% 1,82% 27,73% 44,93% 0,73% -3,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,02% 20,06% 31,57% 15,39% 42,06% 55,31% 7,82% 1,42% 5,06% 1,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,04% 14,65% 22,86% 8,47% 15,42% 12,18% 2,23% 0,34% 1,38% 0,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,84% 55,82% 66,97% 68,01% 53,09% 58,16% 42,13% 46,98% 47,74% 49,72%
Rörelsekapital/omsättning 54,18% 59,17% 61,74% 39,76% 24,06% 11,85% 9,37% 11,31% 11,58% 10,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,93% 80,38% 83,10% 68,88% 61,26% 51,66% 33,49% 48,27% 42,62% 47,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 619,32% 571,62% 722,08% 364,01% 280,36% 207,28% 144,67% 167,78% 164,71% 181,43%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...