Visa allt om Dalslands Butiksinredningar AB
Visa allt om Dalslands Butiksinredningar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 206 158 433 625 399 589 362 567 499 538
Övrig omsättning 55 1 237 356 442 205 1 225 188 213 217 60
Rörelseresultat (EBIT) -19 964 -152 -142 -125 1 037 -192 -53 -114 13
Resultat efter finansnetto -19 964 -148 -136 -120 1 037 -193 -54 -113 253
Årets resultat 7 634 -148 -7 -20 627 -87 56 -101 164
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 235 285 1 110 1 156 1 202 1 249 1 422 1 509 1 596 1 682
Omsättningstillgångar 899 900 904 1 131 1 120 1 456 477 427 347 315
Tillgångar 1 134 1 185 2 013 2 287 2 322 2 706 1 899 1 935 1 942 1 997
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 761 754 1 660 1 807 1 814 1 834 1 207 1 293 1 238 1 339
Obeskattade reserver 170 199 0 0 129 229 0 107 217 229
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 429 472 459 408 372
Kortfristiga skulder 203 232 353 479 379 213 220 76 80 58
Skulder och eget kapital 1 134 1 185 2 013 2 287 2 322 2 706 1 899 1 935 1 942 1 997
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 176 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 338 510 202 0 168 194 207 58
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 104 161 72 63 59 64 72 21
Utdelning till aktieägare 0 0 1 540 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 261 1 395 789 1 067 604 1 814 550 780 716 598
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 2 2 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 217 313 399 589 362 567 499 538
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 221 336 274 237 229 280 309 81
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -9 975 -106 -96 -78 1 108 -105 34 -27 103
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 30,38% -63,51% -30,72% 56,64% -32,26% 62,71% -36,16% 13,63% -7,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,68% 81,35% -7,25% -5,86% -5,00% 38,40% -10,11% -2,69% -5,77% 13,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -9,22% 610,13% -33,72% -21,44% -29,07% 176,40% -53,04% -9,17% -22,44% 50,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,03% 100,00% 98,15% 99,52% 99,50% 99,83% 98,07% 95,06% 93,99% 93,68%
Rörelsekapital/omsättning 337,86% 422,78% 127,25% 104,32% 185,71% 211,04% 70,99% 61,90% 53,51% 47,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,80% 76,73% 82,46% 79,01% 82,22% 74,01% 63,56% 70,90% 71,79% 75,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 430,54% 377,16% 249,01% 230,90% 288,92% 671,83% 205,45% 528,95% 367,50% 424,14%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...