Visa allt om Bergs Engineering Aktiebolag
Visa allt om Bergs Engineering Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 085 5 552 5 693 14 480 16 827 18 213 14 856 34 101 31 332 15 240
Övrig omsättning 9 - - - 28 - 4 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -348 -579 -3 255 -149 -2 434 -1 070 -1 482 609 1 576 29
Resultat efter finansnetto -368 -613 -3 595 -373 -2 794 -1 374 -1 728 321 1 612 17
Årets resultat -368 -613 -3 595 -373 -2 794 -1 374 -1 589 296 1 277 17
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 772 2 115 2 581 3 067 3 818 1 576 1 917 2 037 1 147
Omsättningstillgångar 2 855 2 798 3 798 10 437 10 718 6 796 8 685 12 987 20 578 5 451
Tillgångar 2 855 3 571 5 913 13 017 13 785 10 614 10 261 14 903 22 615 6 598
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 530 2 897 1 006 1 178 1 551 1 325 2 699 3 265 2 968 1 692
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 139 250 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 1 252 2 629 4 065 3 671 3 403 2 124 1 024 1 024
Kortfristiga skulder 327 674 3 655 9 210 8 168 5 618 4 159 9 376 18 372 3 883
Skulder och eget kapital 2 855 3 571 5 913 13 017 13 785 10 614 10 261 14 903 22 615 6 598
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 510 1 407 1 755 2 176 2 050 1 560 1 291
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 1 109 1 549 1 614 1 318 1 893 2 121 2 937 1 931 1 022
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 499 650 770 977 1 319 1 721 1 972 1 591 902
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 094 5 552 5 693 14 480 16 855 18 213 14 860 34 101 31 332 15 240
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 4 5 8 9 11 11 10 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 085 2 776 1 423 2 896 2 103 2 024 1 351 3 100 3 133 2 177
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 750 911 677 628 505 547 518 636 564 482
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 424 46 -2 758 370 -1 636 -434 -645 1 286 2 241 640
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -62,45% -2,48% -60,68% -13,95% -7,61% 22,60% -56,44% 8,84% 105,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -11,91% -15,99% -52,85% -0,98% -17,05% -9,79% -13,60% 4,12% 7,55% 0,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -16,31% -10,28% -54,89% -0,88% -13,97% -5,70% -9,40% 1,80% 5,45% 0,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 81,44% 69,92% 19,09% 34,99% 26,05% 35,75% 48,22% 37,24% 37,01% 38,34%
Rörelsekapital/omsättning 121,25% 38,26% 2,51% 8,47% 15,15% 6,47% 30,47% 10,59% 7,04% 10,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,62% 81,13% 17,01% 9,05% 11,25% 12,48% 26,30% 22,60% 13,92% 25,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 873,09% 408,90% 98,71% 94,53% 129,51% 44,30% 120,56% 110,99% 111,33% 137,19%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...