Visa allt om Strandbergs Elektriska i Umeå Aktiebolag
Visa allt om Strandbergs Elektriska i Umeå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 10 907 11 855 9 443 9 969 9 517 8 255 8 362 15 405 11 689 13 529
Övrig omsättning 50 - 342 - 26 - - - 2 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 682 1 141 1 139 -466 405 53 1 632 1 931 1 567 1 874
Resultat efter finansnetto 1 781 1 293 1 195 -378 267 310 1 665 2 007 2 117 6 957
Årets resultat 1 345 1 247 975 11 0 1 121 1 221 1 339 1 307 6 204
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 637 644 743 154 263 298 369 493 612 673
Omsättningstillgångar 18 015 17 148 16 993 17 970 17 411 18 988 19 269 20 566 21 535 18 142
Tillgångar 18 651 17 791 17 735 18 124 17 675 19 286 19 638 21 059 22 146 18 815
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 608 13 563 13 352 13 067 13 705 14 705 14 584 14 050 13 014 11 800
Obeskattade reserver 1 828 1 789 2 125 2 195 2 605 2 467 3 714 3 764 3 614 3 362
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 215 2 439 2 258 2 862 1 364 2 113 1 339 3 244 5 518 3 655
Skulder och eget kapital 18 651 17 791 17 735 18 124 17 675 19 286 19 638 21 059 22 146 18 815
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 83 1 316 1 245 1 152 1 090 1 000 1 068
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 2 785 2 793 2 647 1 260 1 133 1 334 1 410 1 060 939
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 1 003 878 830 813 816 798 823 766 838
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 650 0 0 0 0 90
Omsättning 10 957 11 855 9 785 9 969 9 543 8 255 8 362 15 405 11 691 13 529
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 363 1 482 1 180 1 246 1 190 1 032 1 045 1 926 1 670 1 933
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 469 449 432 436 422 397 424 404 389 378
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 769 1 240 1 238 -356 511 170 1 755 2 050 1 722 2 043
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,00% 25,54% -5,28% 4,75% 15,29% -1,28% -45,72% 31,79% -13,60% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,61% 7,34% 6,81% -1,85% 3,37% 1,66% 8,68% 9,58% 9,57% 36,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,44% 11,01% 12,78% -3,36% 6,26% 3,88% 20,39% 13,09% 18,13% 51,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,55% 55,49% 47,70% 60,12% 42,83% 61,02% 64,67% 27,75% 60,87% 68,65%
Rörelsekapital/omsättning 144,86% 124,07% 156,04% 151,55% 168,61% 204,42% 214,42% 112,44% 137,03% 107,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 85,97% 84,08% 84,63% 81,54% 88,40% 85,67% 88,20% 79,89% 70,51% 75,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 813,32% 703,08% 752,57% 627,88% 1 276,47% 898,63% 1 439,06% 633,97% 390,27% 496,36%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...