Visa allt om Locellus i Växjö AB
Visa allt om Locellus i Växjö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 512 1 529 1 350 1 366 1 282 1 287 1 245 828 910 725
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 718 -3 656 -3 378 -2 792 -2 957 -2 944 -2 924 -2 784 -1 892 -372
Resultat efter finansnetto -18 357 -16 752 -13 612 1 893 -10 867 -14 206 -19 344 -16 574 1 624 26 001
Årets resultat -119 18 160 4 524 5 151 -7 648 -10 854 -16 729 -16 574 1 624 26 001
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 258 732 257 225 262 366 185 146 185 207 185 179 185 182 115 263 115 193 114 978
Omsättningstillgångar 56 810 57 479 52 391 34 357 3 705 1 245 5 635 70 951 76 245 121 562
Tillgångar 315 542 314 704 314 757 219 503 188 912 186 424 190 817 186 214 191 438 236 541
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 108 681 108 800 90 640 86 116 69 414 68 041 69 502 78 905 95 479 108 376
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 118 500 118 500 118 500 118 500 113 500 113 500 34 500 34 500 34 500 0
Kortfristiga skulder 88 361 87 404 105 617 14 887 5 998 4 883 86 815 72 809 61 459 128 165
Skulder och eget kapital 315 542 314 704 314 757 219 503 188 912 186 424 190 817 186 214 191 438 236 541
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 2 966 2 795 2 501 2 244 2 061 2 222 2 176 1 602 562 87
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 052 929 859 785 715 808 769 589 185 26
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 895
Omsättning 1 512 1 529 1 350 1 366 1 282 1 287 1 245 828 910 725
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 8 8 7 7 7 7 6 4 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 168 191 169 195 183 184 178 138 228 725
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 446 466 420 440 405 441 437 376 187 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -3 718 -3 650 -3 373 -2 781 -2 940 -2 922 -2 902 -2 759 -1 891 -372
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,11% 13,26% -1,17% 6,55% -0,39% 3,37% 50,36% -9,01% 25,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,85% -0,81% -0,45% 6,60% -0,38% -0,43% -1,03% -0,68% 1,96% 11,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -177,05% -165,79% -105,93% 1 059,96% -55,93% -62,78% -157,91% -152,17% 411,76% 3 796,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -2 086,71% -1 957,16% -3 942,67% 1 425,33% -178,86% -282,67% -6 520,48% -224,40% 1 624,84% -910,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,44% 34,57% 28,80% 39,23% 36,74% 36,50% 36,42% 42,37% 49,87% 45,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 64,29% 65,76% 49,60% 230,79% 61,77% 25,50% 6,49% 97,45% 124,06% 94,85%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...