Visa allt om Nyckelvikens Herrgård AB
Visa allt om Nyckelvikens Herrgård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 071 5 131 4 578 5 150 5 098 5 023 4 947 4 059 3 711 2 026
Övrig omsättning - 386 1 099 1 032 - - - - 30 137
Rörelseresultat (EBIT) 507 415 29 344 538 752 880 925 257 -190
Resultat efter finansnetto 506 414 29 342 535 757 880 927 253 -257
Årets resultat -8 -1 -6 231 392 555 656 715 253 -257
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 8 17 27 38 21 22
Omsättningstillgångar 1 606 1 341 1 544 1 882 1 849 2 325 2 156 1 784 1 155 1 052
Tillgångar 1 606 1 341 1 544 1 882 1 857 2 342 2 183 1 822 1 176 1 074
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 94 101 102 409 478 657 745 833 353 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203
Kortfristiga skulder 1 513 1 239 1 442 1 474 1 380 1 685 1 438 989 823 771
Skulder och eget kapital 1 606 1 341 1 544 1 882 1 857 2 342 2 183 1 822 1 176 1 074
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 560 509 398 382 370 184 274
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 516 1 740 1 010 671 706 606 508 443 78
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 567 621 574 430 376 355 276 188 166
Utdelning till aktieägare 0 0 0 300 300 520 400 700 235 0
Omsättning 6 071 5 517 5 677 6 182 5 098 5 023 4 947 4 059 3 741 2 163
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 4 4 4 4 4 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 214 1 026 916 1 030 1 275 1 256 1 237 1 015 928 253
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 444 417 480 435 405 386 352 289 212 65
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 507 415 29 352 546 763 891 939 279 -190
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,32% 12,08% -11,11% 1,02% 1,49% 1,54% 21,88% 9,38% 83,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,57% 31,02% 2,01% 18,38% 29,19% 32,49% 40,40% 50,93% 22,36% -17,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,35% 8,11% 0,68% 6,72% 10,63% 15,15% 17,83% 22,86% 7,09% -9,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,88% 64,74% 52,38% 47,75% 57,43% 66,75% 66,50% 71,42% 57,59% 75,57%
Rörelsekapital/omsättning 1,53% 1,99% 2,23% 7,92% 9,20% 12,74% 14,51% 19,59% 8,95% 13,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 5,85% 7,53% 6,61% 21,73% 25,74% 28,05% 34,13% 45,72% 30,02% 9,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 105,16% 106,62% 105,69% 126,80% 133,04% 137,03% 148,82% 178,97% 138,88% 133,85%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...