Visa allt om S R K Stål och Rörkonstruktioner Aktiebolag
Visa allt om S R K Stål och Rörkonstruktioner Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 10 909 11 513 12 881 15 161 13 217 15 410 13 694 13 413 19 497 14 263
Övrig omsättning 60 47 25 - 7 20 10 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 281 1 959 1 333 2 178 952 2 708 688 1 003 3 670 1 862
Resultat efter finansnetto 596 2 524 1 379 2 264 1 196 2 762 687 1 839 3 046 2 205
Årets resultat 519 1 718 1 375 1 483 1 021 2 778 706 1 477 1 381 1 611
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 353 15 367 14 048 14 333 14 056 13 874 11 494 9 612 7 754 8 242
Omsättningstillgångar 5 878 5 577 7 803 7 887 10 846 6 484 9 073 8 258 7 967 8 109
Tillgångar 21 230 20 944 21 851 22 219 24 903 20 358 20 567 17 870 15 722 16 351
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 230 15 211 13 993 13 118 12 135 11 614 9 336 9 129 8 153 7 271
Obeskattade reserver 2 295 2 295 1 975 2 375 2 025 2 150 2 650 3 021 3 021 2 291
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 1 428 1 224 1 020 816
Långfristiga skulder 100 100 100 200 400 600 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 605 3 338 5 783 6 526 10 343 5 994 7 153 4 495 3 529 5 973
Skulder och eget kapital 21 230 20 944 21 851 22 219 24 903 20 358 20 567 17 870 15 722 16 351
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 600 798 925 880 810 834
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 2 570 2 661 2 524 1 976 1 786 1 556 1 784 2 155 1 984
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 1 143 1 123 1 030 1 009 930 849 950 1 028 1 095
Utdelning till aktieägare 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Omsättning 10 969 11 560 12 906 15 161 13 224 15 430 13 704 13 413 19 497 14 263
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 7 7 7 6 8 8 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 558 1 645 1 840 2 166 1 888 2 201 2 282 1 677 2 437 1 585
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 549 525 517 505 507 297 593 486 532 418
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 303 1 995 1 420 2 253 1 072 2 825 855 1 181 3 853 2 013
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,25% -10,62% -15,04% 14,71% -14,23% 12,53% 2,09% -31,20% 36,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,02% 12,23% 6,50% 10,39% 5,07% 15,09% 3,54% 10,49% 24,27% 13,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,89% 22,24% 11,02% 15,22% 9,55% 19,94% 5,32% 13,97% 19,57% 15,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,56% 65,20% 62,26% 56,22% 58,27% 52,84% 55,09% 59,80% 56,74% 59,08%
Rörelsekapital/omsättning 20,84% 19,45% 15,68% 8,98% 3,81% 3,18% 14,02% 28,05% 22,76% 14,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,17% 81,17% 71,09% 67,38% 54,72% 64,83% 54,89% 63,54% 65,69% 54,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 157,34% 159,80% 132,35% 88,11% 66,76% 75,49% 88,80% 151,77% 204,90% 86,81%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...