Visa allt om Ortstidningar i Väst Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 57 182 54 718 61 863 62 976 62 838 75 254 80 876 80 479 81 239 81 720
Övrig omsättning 15 195 25 656 12 805 11 842 12 169 12 482 11 834 12 320 12 449 13 808
Rörelseresultat (EBIT) 3 624 8 147 -1 020 1 130 -5 853 1 008 3 479 5 546 5 266 5 693
Resultat efter finansnetto 3 633 8 168 -1 023 1 133 -4 138 1 016 3 501 5 569 5 280 5 756
Årets resultat 2 895 3 582 -916 824 -2 916 717 2 368 3 968 3 744 3 791
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 169 495 4 724 5 293 6 720 9 487 9 980 7 958 7 425 8 185
Omsättningstillgångar 30 912 26 611 17 458 15 106 14 478 17 505 17 532 17 462 16 152 18 587
Tillgångar 31 081 27 106 22 182 20 399 21 198 26 992 27 511 25 420 23 577 26 772
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 079 9 020 5 438 6 354 5 530 8 446 8 729 8 360 7 392 8 448
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 19 002 18 086 16 743 14 045 15 668 18 546 18 782 17 059 16 185 18 324
Skulder och eget kapital 31 081 27 106 22 182 20 399 21 198 26 992 27 511 25 420 23 577 26 772
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - 84 1 000 974 1 018 1 021 1 020 995 957 883
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 15 401 22 183 21 229 22 207 26 295 28 655 27 799 26 587 25 773 25 977
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 613 9 664 11 368 10 950 12 188 13 186 12 683 11 661 11 613 11 331
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 1 000 2 000 3 000 4 800
Omsättning 72 377 80 374 74 668 74 818 75 007 87 736 92 710 92 799 93 688 95 528
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 35 45 46 48 55 61 63 63 63 65
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 634 1 216 1 345 1 312 1 143 1 234 1 284 1 277 1 290 1 257
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 656 716 863 781 746 718 705 672 655 631
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 743 8 875 -3 2 809 -1 680 3 562 6 913 8 434 8 113 8 300
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,50% -11,55% -1,77% 0,22% -16,50% -6,95% 0,49% -0,94% -0,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,70% 30,17% -4,54% 5,59% -19,48% 3,83% 12,77% 21,92% 22,53% 21,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,36% 14,95% -1,63% 1,81% -6,57% 1,37% 4,34% 6,92% 6,54% 7,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 87,49% 100,00% 100,00% 83,82% 84,05% 84,34% 81,68% 80,85% 81,19% 77,51%
Rörelsekapital/omsättning 20,83% 15,58% 1,16% 1,68% -1,89% -1,38% -1,55% 0,50% -0,04% 0,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,86% 33,28% 24,52% 31,15% 26,09% 31,29% 31,73% 32,89% 31,35% 31,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 162,68% 147,14% 104,27% 107,55% 92,40% 94,39% 93,34% 102,36% 99,80% 101,44%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!