Visa allt om ÅJ Måleri AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 52 707 60 287 64 749 66 377 49 337 47 555 48 225 50 077 48 173 37 930
Övrig omsättning 288 268 95 309 0 0 0 95 286 257
Rörelseresultat (EBIT) 3 960 3 549 2 846 6 724 4 299 1 866 2 116 4 604 1 784 589
Resultat efter finansnetto 3 960 3 555 2 841 6 701 4 282 1 867 2 127 4 590 1 797 557
Årets resultat -47 2 008 1 3 862 2 521 0 -114 3 494 1 252 373
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 412 583 630 443 244 406 576 817 476 351
Omsättningstillgångar 25 387 20 971 20 716 20 888 14 322 10 012 13 112 12 936 23 455 26 963
Tillgångar 25 799 21 554 21 346 21 331 14 566 10 418 13 689 13 753 23 931 27 315
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 356 5 403 3 395 5 894 3 532 1 011 1 011 1 125 1 296 1 297
Obeskattade reserver 3 725 3 725 2 785 2 785 1 075 0 126 126 63 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 16 718 12 426 15 166 12 652 9 959 9 407 12 552 12 502 22 571 26 018
Skulder och eget kapital 25 799 21 554 21 346 21 331 14 566 10 418 13 689 13 753 23 931 27 315
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 1 632 1 115 945 889 - - 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 22 340 25 741 27 191 24 607 21 793 20 149 19 985 22 126 20 579 18 442
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 9 238 11 346 11 648 10 121 8 877 8 906 8 424 8 317 7 847 7 835
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 500 0 0 0 0 0
Omsättning 52 995 60 555 64 844 66 686 49 337 47 555 48 225 50 172 48 459 38 187
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 61 66 72 72 66 63 62 55 50 50
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 864 913 899 922 748 755 778 910 963 759
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 565 600 576 524 480 490 481 585 600 543
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 156 3 730 3 065 6 918 4 459 2 050 2 353 4 824 1 884 716
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,57% -6,89% -2,45% 34,54% 3,75% -1,39% -3,70% 3,95% 27,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,35% 16,57% 13,35% 31,53% 29,53% 17,94% 15,55% 33,62% 7,59% 2,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,52% 5,92% 4,40% 10,13% 8,72% 3,93% 4,41% 9,23% 3,77% 1,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 84,63% 80,65% 75,54% 74,39% 81,42% 77,55% 74,64% 81,24% 79,31% 77,51%
Rörelsekapital/omsättning 16,45% 14,17% 8,57% 12,41% 8,84% 1,27% 1,16% 0,87% 1,84% 2,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,02% 38,55% 26,08% 37,81% 30,00% 9,70% 8,10% 8,89% 5,61% 4,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 151,85% 168,77% 136,60% 165,10% 143,81% 106,43% 104,46% 103,47% 48,94% 31,94%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...