Visa allt om Rör- & Elentreprenad i Åhus Aktiebolag
Visa allt om Rör- & Elentreprenad i Åhus Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08
Nettoomsättning 2 502 4 170 4 080 4 873 2 082 1 655 2 075 1 593 4 076 8 424
Övrig omsättning 314 417 848 75 - - - 61 2 798 314
Rörelseresultat (EBIT) -368 582 1 618 943 518 -186 -278 -1 400 1 425 1 508
Resultat efter finansnetto -523 3 984 1 371 649 137 -563 -527 -1 524 934 999
Årets resultat -556 3 984 1 316 503 99 -628 -593 -1 555 887 1 081
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 522 19 783 19 566 19 636 19 557 19 772 20 032 20 259 20 240 6 042
Omsättningstillgångar 1 045 5 178 2 243 1 375 859 596 830 1 176 5 198 19 253
Tillgångar 20 567 24 961 21 809 21 011 20 416 20 368 20 862 21 435 25 438 25 296
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 083 16 135 12 151 10 835 10 332 10 233 10 861 11 454 15 123 14 236
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 682 7 866 8 050 8 234 8 418 8 602 8 786 9 154 9 200 9 200
Kortfristiga skulder 802 960 1 608 1 943 1 666 1 533 1 215 827 1 115 1 859
Skulder och eget kapital 20 567 24 961 21 809 21 011 20 416 20 368 20 862 21 435 25 438 25 296
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 300 300 300 80
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 949 787 624 157 220 233 237 770 216
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 393 382 286 177 200 316 310 797 300
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 270 0
Omsättning 2 816 4 587 4 928 4 948 2 082 1 655 2 075 1 654 6 874 8 738
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 2 1 1 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 251 1 390 1 360 2 437 2 082 1 655 1 038 797 2 038 2 808
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 688 470 418 407 270 467 206 424 934 199
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -101 857 1 864 1 157 668 31 615 -1 157 1 798 1 880
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -40,00% 2,21% -16,27% 134,05% 25,80% -20,24% 30,26% -60,92% -51,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,78% 16,68% 7,45% 4,49% 2,55% -0,84% -1,20% -6,23% 7,26% 3,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -14,67% 99,83% 39,80% 19,37% 24,98% -10,33% -12,05% -83,80% 45,29% 11,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 74,70% 68,85% 75,88% 63,37% 79,92% 79,46% 83,33% -58,19% -25,56% 15,82%
Rörelsekapital/omsättning 9,71% 101,15% 15,56% -11,66% -38,76% -56,62% -18,55% 21,91% 100,17% 206,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,75% 64,64% 55,72% 51,57% 50,61% 50,24% 52,06% 53,44% 59,45% 56,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 124,06% 534,17% 134,83% 66,91% 47,06% 33,99% 62,14% 133,13% 431,75% 1 001,94%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...