Visa allt om Adlibris Aktiebolag
Visa allt om Adlibris Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 *
Nettoomsättning 1 622 961 1 449 069 1 282 244 1 142 027 1 128 761 1 223 913 1 162 236 1 095 707 977 174 -
Övrig omsättning 13 106 4 251 5 660 1 578 4 560 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 21 718 56 759 37 813 44 989 57 302 44 412 73 205 119 410 60 534 -
Resultat efter finansnetto 20 154 56 234 37 075 46 574 59 213 47 375 77 198 118 757 61 157 -
Årets resultat 626 -1 360 -425 -1 157 -793 35 579 41 168 65 204 32 809 -
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Anläggningstillgångar 239 751 184 366 170 136 91 355 66 636 54 527 42 407 11 317 8 972 -
Omsättningstillgångar 315 450 429 673 342 311 477 324 468 279 488 230 464 854 390 580 254 337 -
Tillgångar 555 201 614 039 512 447 568 679 534 915 542 757 507 261 401 897 263 307 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 235 922 235 296 236 656 237 081 238 239 239 031 240 369 199 201 133 998 -
Obeskattade reserver 9 843 10 965 10 096 5 396 80 283 79 588 80 847 60 107 29 835 -
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 -
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Kortfristiga skulder 309 436 367 778 265 695 326 202 216 393 224 138 181 045 142 588 99 476 -
Skulder och eget kapital 555 201 614 039 512 447 568 679 534 915 542 757 507 261 401 897 263 307 -
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12 *
Löner till styrelse & VD 2 805 3 404 2 923 2 048 1 259 1 527 1 707 2 144 1 438 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 157 203 116 895 95 151 73 415 65 767 86 257 54 804 48 179 41 269 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 61 550 46 948 34 549 25 105 22 198 23 318 18 163 15 038 13 002 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Omsättning 1 636 067 1 453 320 1 287 904 1 143 605 1 133 321 1 223 913 1 162 236 1 095 707 977 174 -
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 402 289 237 186 170 192 131 107 105 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 037 5 014 5 410 6 140 6 640 6 375 8 872 10 240 9 306 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 554 583 566 547 533 493 581 603 533 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 41 311 72 912 49 514 52 790 63 685 50 201 76 914 121 997 62 415 -
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,00% 13,01% 12,28% 1,18% -7,77% 5,31% 6,07% 12,13% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,95% 9,64% 7,38% 8,22% 11,08% 8,77% 15,92% 30,38% 24,35% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,35% 4,08% 2,95% 4,09% 5,25% 3,89% 6,95% 11,14% 6,56% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 28,64% 28,30% 26,14% 25,41% 20,17% 17,40% 18,22% 20,87% 16,55% -
Rörelsekapital/omsättning 0,37% 4,27% 5,98% 13,23% 22,32% 21,58% 24,42% 22,63% 15,85% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,88% 39,71% 47,72% 42,43% 56,24% 54,85% 59,13% 60,59% 59,24% -
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 51,93% 89,25% 99,32% 126,06% 188,71% 188,70% 226,67% 249,63% 227,23% -

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2008-12 : Årsredovisning oläslig på film.
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...