Visa allt om Adlibris Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 2 127 178 1 851 194 1 833 809 1 622 961 1 449 069 1 282 244 1 142 027 1 128 761 1 223 913 1 162 236
Övrig omsättning 16 080 10 681 20 995 13 106 4 251 5 660 1 578 4 560 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 34 633 -186 339 -124 071 21 718 56 759 37 813 44 989 57 302 44 412 73 205
Resultat efter finansnetto 27 969 -292 530 -127 774 20 154 56 234 37 075 46 574 59 213 47 375 77 198
Årets resultat -1 211 -122 478 -3 752 626 -1 360 -425 -1 157 -793 35 579 41 168
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 316 778 249 726 300 962 239 751 184 366 170 136 91 355 66 636 54 527 42 407
Omsättningstillgångar 583 800 557 999 564 052 315 450 429 673 342 311 477 324 468 279 488 230 464 854
Tillgångar 900 578 807 725 865 014 555 201 614 039 512 447 568 679 534 915 542 757 507 261
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 510 860 459 694 232 171 235 922 235 296 236 656 237 081 238 239 239 031 240 369
Obeskattade reserver 6 489 9 995 11 798 9 843 10 965 10 096 5 396 80 283 79 588 80 847
Avsättningar (tkr) 582 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 382 647 338 036 621 045 309 436 367 778 265 695 326 202 216 393 224 138 181 045
Skulder och eget kapital 900 578 807 725 865 014 555 201 614 039 512 447 568 679 534 915 542 757 507 261
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 1 859 4 057 3 664 2 805 3 404 2 923 2 048 1 259 1 527 1 707
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 206 106 231 550 235 192 157 203 116 895 95 151 73 415 65 767 86 257 54 804
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 79 796 90 725 106 517 61 550 46 948 34 549 25 105 22 198 23 318 18 163
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 143 258 1 861 875 1 854 804 1 636 067 1 453 320 1 287 904 1 143 605 1 133 321 1 223 913 1 162 236
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 489 573 597 402 289 237 186 170 192 131
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 350 3 231 3 072 4 037 5 014 5 410 6 140 6 640 6 375 8 872
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 602 581 579 554 583 566 547 533 493 581
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 68 294 -135 376 -95 256 41 311 72 912 49 514 52 790 63 685 50 201 76 914
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,91% 0,95% 12,99% 12,00% 13,01% 12,28% 1,18% -7,77% 5,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,12% -35,30% -13,91% 3,95% 9,64% 7,38% 8,22% 11,08% 8,77% 15,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,32% -15,40% -6,56% 1,35% 4,08% 2,95% 4,09% 5,25% 3,89% 6,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 31,42% 25,31% 27,39% 28,64% 28,30% 26,14% 25,41% 20,17% 17,40% 18,22%
Rörelsekapital/omsättning 9,46% 11,88% -3,11% 0,37% 4,27% 5,98% 13,23% 22,32% 21,58% 24,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,29% 57,88% 27,90% 43,88% 39,71% 47,72% 42,43% 56,24% 54,85% 59,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 135,12% 134,04% 43,89% 51,93% 89,25% 99,32% 126,06% 188,71% 188,70% 226,67%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!