Visa allt om Pålskog Teknik Aktiebolag
Visa allt om Pålskog Teknik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 385 4 077 4 462 5 130 4 937 3 815 3 710 3 321 3 605 3 596
Övrig omsättning 264 367 332 147 1 398 - 7 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 220 -197 -63 734 1 612 160 179 565 246 464
Resultat efter finansnetto 207 -214 -77 711 1 561 99 142 539 198 454
Årets resultat 184 42 163 698 371 73 89 251 60 130
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 088 1 294 1 475 1 807 2 033 2 320 2 505 1 523 1 459 1 585
Omsättningstillgångar 2 658 1 847 1 675 2 499 2 674 1 263 1 416 1 625 1 543 2 098
Tillgångar 3 746 3 141 3 151 4 306 4 706 3 584 3 921 3 148 3 002 3 683
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 483 449 608 1 125 834 863 790 841 730 919
Obeskattade reserver 1 385 1 471 1 784 2 082 2 275 1 225 1 234 1 222 1 029 922
Avsättningar (tkr) 285 105 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 124 273 465 771 383 554 710
Kortfristiga skulder 1 593 1 115 759 975 1 324 1 030 1 127 702 689 1 131
Skulder och eget kapital 3 746 3 141 3 151 4 306 4 706 3 584 3 921 3 148 3 002 3 683
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 373 348 335 345 294 310
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 699 1 139 906 421 347 334 240 356 351
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 440 441 391 329 315 243 214 299 244
Utdelning till aktieägare 250 150 200 680 275 400 0 140 140 250
Omsättning 3 649 4 444 4 794 5 277 6 335 3 815 3 717 3 321 3 605 3 596
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 693 2 039 1 487 1 710 1 646 1 272 1 237 1 107 1 202 1 199
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 464 575 542 463 384 347 314 265 330 325
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 425 138 299 1 086 1 985 500 478 798 472 635
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -16,97% -8,63% -13,02% 3,91% 29,41% 2,83% 11,71% -7,88% 0,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,90% -6,21% -2,00% 17,09% 34,25% 4,55% 4,64% 18,23% 8,53% 12,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,53% -4,78% -1,41% 14,35% 32,65% 4,27% 4,91% 17,28% 7,10% 13,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,43% 52,81% 61,52% 69,12% 57,63% 63,46% 64,61% 67,87% 61,36% 63,63%
Rörelsekapital/omsättning 31,46% 17,95% 20,53% 29,71% 27,34% 6,11% 7,79% 27,79% 23,69% 26,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,73% 50,82% 63,46% 63,84% 53,35% 49,27% 43,34% 55,32% 49,00% 42,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 153,92% 140,00% 186,96% 220,92% 179,15% 70,68% 73,65% 156,84% 144,99% 140,76%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...