Visa allt om Suggringen i Säffle Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 19 354 18 987 16 191 14 582 15 072 13 119 11 819 12 331 10 443 9 689
Övrig omsättning 1 115 1 083 1 056 1 056 1 044 1 616 98 437 226 85
Rörelseresultat (EBIT) 319 1 519 496 -1 368 431 651 -1 044 -853 1 607 -434
Resultat efter finansnetto -172 1 164 -16 -1 698 43 326 -1 359 -1 145 1 345 -554
Årets resultat -172 1 164 -16 -1 698 43 326 -1 359 0 198 -209
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 700 5 304 6 057 6 809 7 656 8 475 8 677 8 863 9 759 10 365
Omsättningstillgångar 8 296 7 414 6 221 5 693 5 584 5 118 4 381 6 088 4 291 3 787
Tillgångar 12 995 12 717 12 278 12 502 13 240 13 593 13 058 14 952 14 050 14 153
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 924 1 096 -68 -52 1 646 1 602 1 276 2 636 2 636 2 437
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 1 146 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 724 6 002 5 496 6 738 6 937 6 872 7 765 8 344 8 455 10 233
Kortfristiga skulder 7 349 5 620 6 851 5 817 4 657 5 119 4 018 3 973 1 814 1 483
Skulder och eget kapital 12 995 12 717 12 278 12 502 13 240 13 593 13 058 14 952 14 050 14 153
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 42 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 2 112 2 213 2 155 1 827 1 451 1 324 1 077 1 019
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 - 809 715 715 687 570 524 501 457
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 20 469 20 070 17 247 15 638 16 116 14 735 11 917 12 768 10 669 9 774
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 871 3 797 3 238 3 646 3 768 3 280 2 955 3 083 2 611 2 422
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 757 701 647 733 718 630 507 464 395 371
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 985 2 286 1 264 -508 1 294 1 593 -128 45 2 511 421
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,93% 17,27% 11,03% -3,25% 14,89% 11,00% -4,15% 18,08% 7,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,49% 11,98% 4,07% -10,91% 3,29% 4,84% -7,94% -5,68% 11,53% -2,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,67% 8,02% 3,09% -9,35% 2,89% 5,02% -8,77% -6,89% 15,51% -4,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,67% 39,97% 33,33% 26,44% 30,00% 34,10% 39,88% 19,06% 44,63% 25,82%
Rörelsekapital/omsättning 4,89% 9,45% -3,89% -0,85% 6,15% -0,01% 3,07% 17,15% 23,72% 23,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 7,11% 8,62% -0,55% -0,42% 12,43% 11,79% 9,77% 17,63% 24,77% 17,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 28,74% 38,26% 15,30% 18,07% 16,02% 21,53% 19,71% 27,01% 34,90% 34,25%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...