Visa allt om Diggibo i Kungsbacka AB
Visa allt om Diggibo i Kungsbacka AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 5 012 4 679 1 599 1 246 518 348 200 257 1 803 1 402
Övrig omsättning 212 11 171 - - 7 16 - 56 42
Rörelseresultat (EBIT) 34 350 17 321 -23 -13 -211 -315 34 62
Resultat efter finansnetto 31 341 8 311 -52 -49 -263 -376 -24 23
Årets resultat 31 341 8 311 -52 -49 -263 -376 -24 84
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 204 75 136 101 123 229 366 522 680 453
Omsättningstillgångar 1 590 1 157 599 736 252 302 225 205 521 707
Tillgångar 1 794 1 232 735 837 375 531 591 727 1 202 1 161
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 810 779 438 429 119 115 114 113 338 362
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 984 453 297 408 257 415 477 614 863 798
Skulder och eget kapital 1 794 1 232 735 837 375 531 591 727 1 202 1 161
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 100 140 0 0 53 174 236
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 074 612 482 0 11 0 0 0 48 46
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 354 192 165 31 48 0 0 17 71 84
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 224 4 690 1 770 1 246 518 355 216 257 1 859 1 444
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 2 2 1 1 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 671 2 340 800 1 246 518 - - 257 1 803 1 402
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 480 419 348 131 202 - - 85 299 366
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 72 355 52 343 82 131 17 -88 264 315
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,12% 192,62% 28,33% 140,54% 48,85% 74,00% -22,18% -85,75% 28,60% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,01% 28,57% 2,45% 38,95% -5,87% -2,26% -35,19% -42,64% 3,08% 5,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,72% 7,52% 1,13% 26,16% -4,25% -3,45% -104,00% -120,62% 2,05% 4,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,58% 36,16% 52,60% 57,87% 90,73% 83,91% 83,50% 52,14% 48,53% 78,53%
Rörelsekapital/omsättning 12,09% 15,05% 18,89% 26,32% -0,97% -32,47% -126,00% -159,14% -18,97% -6,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,15% 63,23% 59,59% 51,25% 31,73% 21,66% 19,29% 15,54% 28,12% 31,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 154,98% 255,41% 201,68% 180,39% 98,05% 72,77% 47,17% 33,39% 54,11% 80,58%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...