Visa allt om Boorkhockey Aktiebolag
Visa allt om Boorkhockey Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 1 116 1 173 1 121 2 684 2 071 2 194 2 039 1 722 1 335 962
Övrig omsättning - - - - - 68 80 82 76 74
Rörelseresultat (EBIT) 195 264 191 1 471 788 1 023 1 009 816 367 318
Resultat efter finansnetto 202 275 252 1 559 923 1 161 1 054 1 208 553 590
Årets resultat 155 210 195 1 622 502 637 776 1 385 346 362
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 236 236 203 208 208 83 64 64 127 210
Omsättningstillgångar 8 134 8 218 8 384 8 579 7 415 7 203 6 353 5 888 4 807 4 442
Tillgångar 8 370 8 453 8 587 8 787 7 622 7 285 6 418 5 953 4 934 4 651
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 162 8 167 8 174 8 239 6 767 6 408 5 901 5 253 3 988 3 733
Obeskattade reserver 0 0 0 0 528 293 0 0 679 612
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 207 286 414 548 327 585 517 700 267 306
Skulder och eget kapital 8 370 8 453 8 587 8 787 7 622 7 285 6 418 5 953 4 934 4 651
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 220 141 239 19
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 434 327 403 352 290 2 2 2 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 55 80 219 237 221 202 179 209 151
Utdelning till aktieägare 217 160 216 260 150 143 130 128 120 91
Omsättning 1 116 1 173 1 121 2 684 2 071 2 262 2 119 1 804 1 411 1 036
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 116 1 173 1 121 2 684 2 071 2 194 2 039 1 722 1 335 962
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 498 510 413 686 668 605 488 390 510 236
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 195 264 191 1 471 788 1 023 1 009 816 372 325
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,86% 4,64% -58,23% 29,60% -5,61% 7,60% 18,41% 28,99% 38,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,41% 3,30% 2,95% 17,75% 12,11% 15,94% 16,42% 20,29% 11,21% 12,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,10% 23,79% 22,57% 58,12% 44,57% 52,92% 51,69% 70,15% 41,42% 61,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 710,30% 676,21% 710,97% 299,22% 342,25% 301,64% 286,22% 301,28% 340,07% 429,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 97,51% 96,62% 95,19% 93,76% 93,89% 90,93% 91,94% 88,24% 90,74% 89,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3 929,47% 2 873,43% 2 025,12% 1 565,51% 2 267,58% 1 231,28% 1 228,82% 841,14% 1 785,39% 1 435,62%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...