Visa allt om Ernstsons Entreprenad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 6 084 9 916 7 671 7 162 7 457 8 323 11 858 12 840 9 670 9 588
Övrig omsättning 500 377 0 755 0 185 1 042 1 495 1 162 322
Rörelseresultat (EBIT) -220 1 942 127 -142 -1 582 419 417 1 478 658 188
Resultat efter finansnetto -279 1 876 48 -237 -1 652 262 267 1 253 515 72
Årets resultat 146 126 26 30 4 100 127 66 50 118
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 778 7 457 7 516 8 460 9 328 11 323 11 951 11 570 10 012 6 229
Omsättningstillgångar 2 906 3 269 2 003 1 524 1 356 2 401 1 913 3 579 3 291 3 605
Tillgångar 10 684 10 726 9 519 9 984 10 684 13 725 13 865 15 149 13 303 9 833
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 543 2 397 2 270 2 244 2 215 2 211 2 111 1 984 1 918 1 867
Obeskattade reserver 3 725 4 195 2 495 2 495 2 781 4 451 4 319 4 219 3 069 2 619
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 778 2 388 2 433 2 911 3 650 4 118 4 635 4 969 5 763 3 398
Kortfristiga skulder 1 638 1 745 2 320 2 334 2 039 2 945 2 800 3 977 2 553 1 948
Skulder och eget kapital 10 684 10 726 9 519 9 984 10 684 13 725 13 865 15 149 13 303 9 833
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - - - 0 718 480
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - - 1 715 1 903 2 272 2 327 1 082 1 290
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - - 661 623 699 630 561 599
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 584 10 293 7 671 7 917 7 457 8 508 12 900 14 335 10 832 9 910
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 6 7 7 7 7 8 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 217 1 653 1 096 1 023 1 065 1 189 1 482 1 605 1 209 1 199
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 372 355 338 381 344 369 384 395 308 301
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 216 3 320 1 674 1 710 353 2 447 2 744 4 228 2 118 1 778
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -38,64% 29,27% 7,11% -3,96% -10,40% -29,81% -7,65% 32,78% 0,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,02% 18,14% 1,37% -1,39% -14,49% 3,10% 3,12% 9,82% 5,02% 1,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,55% 19,62% 1,69% -1,94% -20,76% 5,11% 3,64% 11,58% 6,91% 2,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,26% 57,45% 57,11% 59,10% 52,54% 65,69% 50,39% 55,00% 52,71% 50,89%
Rörelsekapital/omsättning 20,84% 15,37% -4,13% -11,31% -9,16% -6,54% -7,48% -3,10% 7,63% 17,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,00% 52,85% 44,29% 41,97% 41,04% 41,40% 39,52% 33,62% 31,42% 38,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 177,41% 187,34% 86,34% 65,30% 66,50% 81,53% 68,32% 89,99% 128,91% 185,06%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...