Visa allt om Bikan Aktiebolag
Visa allt om Bikan Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 338 2 841 1 572 2 994 4 682 5 268 5 087 4 981 2 945 1 138
Övrig omsättning 28 55 - 182 14 7 39 - 4 140
Rörelseresultat (EBIT) 934 930 -54 158 392 238 166 238 231 -51
Resultat efter finansnetto 933 925 -59 153 390 219 136 205 191 -73
Årets resultat 538 531 0 115 199 72 95 141 -61 0
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 40 80 140 200 162 330 393 514 621 99
Omsättningstillgångar 1 493 1 171 271 533 837 677 676 542 649 273
Tillgångar 1 533 1 250 411 733 999 1 007 1 069 1 056 1 270 372
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 668 655 124 239 319 195 223 262 120 181
Obeskattade reserver 619 381 144 210 219 112 0 0 0 91
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 9 11 41 69 161 230 222 280 5
Kortfristiga skulder 246 205 131 243 393 539 615 572 869 94
Skulder och eget kapital 1 533 1 250 411 733 999 1 007 1 069 1 056 1 270 372
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 474 361 404 295 336 117 74
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 111 507 127 290 320 576 687 0 128 21
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 53 187 68 281 259 350 381 331 118 228
Utdelning till aktieägare 540 525 0 115 195 75 0 0 0 0
Omsättning 2 366 2 896 1 572 3 176 4 696 5 275 5 126 4 981 2 949 1 278
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 4 4 4 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 338 2 841 1 572 1 497 1 171 1 317 1 272 1 660 982 569
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 235 750 249 584 280 367 356 467 158 222
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 934 930 -54 206 534 384 299 374 304 -28
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -17,71% 80,73% -47,49% -36,05% -11,12% 3,56% 2,13% 69,13% 158,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 61,38% 74,80% -11,92% 22,10% 41,74% 23,83% 15,90% 22,63% 18,50% -12,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 40,25% 32,91% -3,12% 5,41% 8,91% 4,56% 3,34% 4,80% 7,98% -4,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,51% 68,43% 35,94% 57,08% 52,52% 49,83% 50,64% 53,78% 43,02% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 53,34% 34,00% 8,91% 9,69% 9,48% 2,62% 1,20% -0,60% -7,47% 15,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,07% 76,17% 57,50% 53,72% 48,09% 27,56% 20,86% 24,81% 9,45% 66,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 606,91% 571,22% 206,87% 219,34% 156,23% 85,34% 80,16% 62,24% 60,30% 290,43%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...