Visa allt om Västerviks Båtvarv Aktiebolag
Visa allt om Västerviks Båtvarv Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 157 1 753 2 165 2 181 2 221 2 535 2 383 2 113 2 005 1 920
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -305 -210 276 221 299 598 292 63 451 164
Resultat efter finansnetto -307 5 733 250 193 267 563 267 8 388 104
Årets resultat -140 5 938 185 174 151 360 204 18 162 53
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 149 229 1 370 1 564 1 663 1 717 1 512 1 603 1 666 1 391
Omsättningstillgångar 5 506 6 722 1 270 1 215 1 265 1 151 1 343 1 170 861 688
Tillgångar 5 655 6 951 2 640 2 778 2 928 2 868 2 854 2 773 2 527 2 079
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 346 6 486 748 763 789 838 679 475 556 394
Obeskattade reserver 0 167 372 362 395 335 265 279 299 142
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 787 835 931 976 1 031 1 086 1 158 948
Kortfristiga skulder 309 298 733 818 813 719 879 933 514 594
Skulder och eget kapital 5 655 6 951 2 640 2 778 2 928 2 868 2 854 2 773 2 527 2 079
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 - 494 721 501 537
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 053 978 966 1 015 902 472 318 226 349
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - 244 207 208 205 192 225 289 224 280
Utdelning till aktieägare 670 1 000 200 200 200 200 200 0 100 0
Omsättning 1 157 1 753 2 165 2 181 2 221 2 535 2 383 2 113 2 005 1 920
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 386 584 722 727 740 845 794 704 668 480
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 350 434 398 394 411 366 399 444 313 297
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -225 -68 469 423 466 764 384 159 535 244
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -34,00% -19,03% -0,73% -1,80% -12,39% 6,38% 12,78% 5,39% 4,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,39% 82,74% 10,53% 8,14% 10,55% 21,23% 10,30% 2,31% 18,32% 8,27%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -26,36% 328,07% 12,84% 10,36% 13,91% 24,02% 12,34% 3,03% 23,09% 8,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 94,47% 95,38% 94,41% 95,00% 94,46% 89,35% 83,34% 88,78% 91,62% 95,83%
Rörelsekapital/omsättning 449,18% 366,46% 24,80% 18,20% 20,35% 17,04% 19,47% 11,22% 17,31% 4,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 94,54% 95,18% 39,32% 37,63% 36,89% 37,83% 30,63% 24,54% 30,52% 23,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 780,58% 2 254,36% 172,58% 147,56% 154,86% 159,39% 152,10% 123,58% 164,40% 113,13%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...