Visa allt om Järn i Offentlig Miljö JOM AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 16 724 17 201 22 001 15 291 15 401 14 274 11 877 12 603 13 035 11 435
Övrig omsättning 115 131 155 68 51 110 45 0 2 121
Rörelseresultat (EBIT) 46 2 424 4 772 1 359 3 393 4 127 3 111 3 146 3 935 2 855
Resultat efter finansnetto 41 2 424 4 766 1 359 3 390 4 126 3 113 3 146 3 941 2 870
Årets resultat 25 550 2 808 3 1 980 0 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 81 49 11 17 40 29 43 46 88 230
Omsättningstillgångar 10 217 11 244 10 908 7 640 7 933 6 318 15 305 12 170 10 390 9 676
Tillgångar 10 298 11 293 10 919 7 656 7 973 6 347 15 348 12 217 10 478 9 906
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 486 5 461 4 911 2 103 2 100 120 120 120 120 120
Obeskattade reserver 2 269 2 269 2 039 849 849 0 0 0 2 772
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0
Kortfristiga skulder 2 542 3 563 3 969 4 704 5 024 6 227 15 228 12 097 10 311 9 014
Skulder och eget kapital 10 298 11 293 10 919 7 656 7 973 6 347 15 348 12 217 10 478 9 906
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 819 523 560
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 226 164 173
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 16 839 17 332 22 156 15 359 15 452 14 384 11 922 12 603 13 037 11 556
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 3 2 2 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 181 4 300 7 334 7 646 7 701 7 137 5 939 12 603 13 035 11 435
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 766 764 877 1 011 877 667 593 1 046 690 738
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 74 2 440 4 778 1 365 3 409 4 141 3 139 3 188 3 977 2 905
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,77% -21,82% 43,88% -0,71% 7,90% 20,18% -5,76% -3,31% 13,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,46% 21,46% 43,72% 17,76% 42,56% 65,02% 20,29% 25,75% 37,62% 28,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,28% 14,09% 21,70% 8,89% 22,03% 28,91% 26,22% 24,96% 30,24% 25,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,81% 49,81% 47,53% 44,33% 51,55% 53,94% 54,64% 49,92% 51,51% 48,89%
Rörelsekapital/omsättning 45,89% 44,65% 31,54% 19,20% 18,89% 0,64% 0,65% 0,58% 0,61% 5,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,46% 64,03% 59,54% 36,12% 34,64% 1,89% 0,78% 0,98% 1,16% 7,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 223,64% 208,70% 171,35% 109,93% 106,65% 67,96% 83,43% 78,19% 78,04% 82,06%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!