Visa allt om Kristallkronan Stockholm Aktiebolag
Visa allt om Kristallkronan Stockholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 5 062 4 328 4 797 4 594 4 386 4 584 4 691 4 360 4 787 4 559
Övrig omsättning - - 36 48 18 27 11 31 87 41
Rörelseresultat (EBIT) 515 180 393 234 113 214 112 192 239 168
Resultat efter finansnetto 516 183 396 240 124 223 120 194 248 171
Årets resultat 300 152 271 131 90 200 116 133 138 179
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 41 55 0 3 5 9 28 51 129 187
Omsättningstillgångar 2 125 1 874 2 001 1 813 1 703 1 654 1 827 1 896 1 615 1 646
Tillgångar 2 166 1 929 2 001 1 816 1 708 1 662 1 854 1 948 1 745 1 833
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 230 930 1 178 1 007 977 1 087 987 971 988 940
Obeskattade reserver 420 290 303 257 197 207 263 307 305 257
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
Kortfristiga skulder 516 709 520 552 535 369 604 670 452 592
Skulder och eget kapital 2 166 1 929 2 001 1 816 1 708 1 662 1 854 1 948 1 745 1 833
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 375 339 397 626 598 661
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 100 0 100
Löner till övriga anställda 983 889 1 086 1 016 592 622 748 239 310 279
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 268 252 351 328 332 318 351 317 421 437
Utdelning till aktieägare 400 0 400 100 100 200 100 100 150 90
Omsättning 5 062 4 328 4 833 4 642 4 404 4 611 4 702 4 391 4 874 4 600
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 687 1 443 1 599 1 531 1 462 1 146 1 173 1 453 1 596 1 520
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 423 387 484 455 449 332 387 401 455 469
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 529 194 396 236 117 233 140 202 296 210
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,96% -9,78% 4,42% 4,74% -4,32% -2,28% 7,59% -8,92% 5,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,82% 9,49% 19,74% 13,22% 7,20% 13,42% 6,53% 10,11% 14,56% 9,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,19% 4,23% 8,23% 5,22% 2,80% 4,86% 2,58% 4,52% 5,31% 3,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,66% 55,71% 55,99% 55,53% 55,18% 55,06% 55,92% 53,76% 52,20% 54,20%
Rörelsekapital/omsättning 31,79% 26,92% 30,87% 27,45% 26,63% 28,03% 26,07% 28,12% 24,29% 23,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,91% 59,94% 70,68% 65,88% 65,70% 74,58% 63,69% 61,19% 69,20% 61,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 252,71% 132,72% 193,27% 165,04% 133,64% 195,93% 119,04% 122,39% 180,75% 148,48%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...