Visa allt om Njurunda Kontors- & Redovisningstjänst Aktiebolag
Visa allt om Njurunda Kontors- & Redovisningstjänst Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 565 455 285 273 247 323 293 675 1 144 1 252
Övrig omsättning 76 - - - - 33 - 4 54 -
Rörelseresultat (EBIT) 87 55 48 13 0 -5 -172 20 242 138
Resultat efter finansnetto 87 54 45 9 -4 -7 -173 19 238 128
Årets resultat 65 42 33 4 -4 -7 -108 10 121 106
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 52 84 86 93 119 137 37 103 176 260
Omsättningstillgångar 229 154 88 77 96 126 173 273 379 303
Tillgångar 281 238 174 170 214 264 210 376 556 563
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 195 130 89 56 51 56 62 171 261 290
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 65 66 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 8 26 42 59 0 0 0 27
Kortfristiga skulder 86 108 78 88 121 150 148 141 229 247
Skulder och eget kapital 281 238 174 170 214 264 210 376 556 563
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 30 20 0 98 215
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 90 10 35 0 0 0 0 18 35
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 48 4 33 36 73 79 52 85 162
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 100 130
Omsättning 641 455 285 273 247 356 293 679 1 198 1 252
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 565 455 285 273 247 323 - - 1 144 1 252
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 148 144 33 78 41 106 - - 218 421
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 97 69 67 32 19 7 -159 71 307 207
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 24,18% 59,65% 4,40% 10,53% -23,53% 10,24% -56,59% -41,00% -8,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 30,96% 23,11% 27,59% 7,65% 0,00% -1,89% -81,90% 5,32% 43,53% 24,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,40% 12,09% 16,84% 4,76% 0,00% -1,55% -58,70% 2,96% 21,15% 11,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 93,86% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 25,31% 10,11% 3,51% -4,03% -10,12% -7,43% 8,53% 19,56% 13,11% 4,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,40% 54,62% 51,15% 32,94% 23,83% 21,21% 29,52% 58,22% 55,49% 51,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 266,28% 142,59% 112,82% 87,50% 79,34% 84,00% 106,76% 170,21% 147,60% 122,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...