Visa allt om The Jeans Collection Group Scandinavia Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 41 219 47 251 37 051 44 566 46 667 43 958 40 869 38 378 40 018 27 105
Övrig omsättning 1 171 1 736 1 152 692 796 693 709 583 611 408
Rörelseresultat (EBIT) -289 4 551 -785 1 579 5 650 3 286 3 423 4 791 4 987 2 383
Resultat efter finansnetto -441 4 388 -1 005 1 347 5 435 3 138 3 309 4 688 4 792 2 200
Årets resultat 445 2 843 -801 1 040 4 657 2 444 2 594 3 652 3 599 1 713
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 049 1 516 1 960 2 447 2 020 2 024 2 296 2 678 3 105 2 589
Omsättningstillgångar 22 028 20 398 19 201 19 299 21 407 16 802 17 837 15 225 13 225 12 112
Tillgångar 23 077 21 914 21 161 21 746 23 427 18 826 20 132 17 904 16 330 14 702
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 514 14 469 12 626 14 227 15 886 13 730 11 285 10 692 11 039 8 641
Obeskattade reserver 0 1 007 0 204 189 740 750 778 777 611
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 696 443 2 383 3 264 594 645 782 745 801 847
Kortfristiga skulder 4 867 5 995 6 152 4 050 6 758 3 712 7 315 5 688 3 713 4 604
Skulder och eget kapital 23 077 21 914 21 161 21 746 23 427 18 826 20 132 17 904 16 330 14 702
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 3 147 2 929 2 275
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 0 1 249 1 257 1 024
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 0 2 700 0 0 2 000 0 1 200
Omsättning 42 390 48 987 38 203 45 258 47 463 44 651 41 578 38 961 40 629 27 513
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 12 11 11 10 10 11 10 10 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 435 3 938 3 368 4 051 4 667 4 396 3 715 3 838 4 002 3 388
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 462 476 459 460 506 521 499 454 430 426
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 198 5 040 -298 2 136 6 099 3 708 3 830 5 208 5 330 2 667
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,77% 27,53% -16,86% -4,50% 6,16% 7,56% 6,49% -4,10% 47,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,25% 20,77% -3,71% 7,26% 24,12% 17,45% 17,00% 26,76% 30,54% 16,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,70% 9,63% -2,12% 3,54% 12,11% 7,48% 8,38% 12,49% 12,46% 8,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 23,01% 28,28% 21,10% 23,64% 30,32% 26,62% 29,31% 33,26% 31,18% 27,00%
Rörelsekapital/omsättning 41,63% 30,48% 35,22% 34,22% 31,39% 29,78% 25,75% 24,85% 23,77% 27,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,23% 69,61% 59,67% 66,16% 68,44% 76,00% 58,96% 63,11% 71,31% 62,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 70,76% 192,16% 42,15% 162,77% 147,37% 212,42% 60,62% 105,10% 195,26% 150,93%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!