Visa allt om Villa & Industriportar i Sverige AB
Visa allt om Villa & Industriportar i Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 * 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 8 031 10 111 10 999 12 806 12 204 11 010 26 122 199 703
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -21 174 -162 80 224 329 17 - -117 12
Resultat efter finansnetto -45 157 -169 73 188 327 14 - -121 7
Årets resultat -34 117 -71 97 192 159 10 - -121 -3
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 * 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 140 141 158 0 11 19 28
Omsättningstillgångar 1 081 1 230 1 451 2 282 2 557 1 633 79 69 23 340
Tillgångar 1 081 1 230 1 451 2 422 2 698 1 791 79 79 42 368
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 174 209 91 447 418 226 67 57 11 133
Obeskattade reserver 0 0 0 100 100 100 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Kortfristiga skulder 906 1 022 1 359 1 876 2 180 1 464 12 22 31 236
Skulder och eget kapital 1 081 1 230 1 451 2 422 2 698 1 791 79 79 42 368
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12 *
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 352 338 486 718 465 551 0 0 68 212
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 1 017 1 250 1 542 1 604 1 613 1 275 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 590 584 605 632 656 507 0 0 27 87
Utdelning till aktieägare 0 0 0 284 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 031 10 111 10 999 12 806 12 204 11 010 26 122 199 703
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 6 7 7 7 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 606 2 022 1 833 1 829 1 743 1 573 - 122 199 703
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 471 480 468 437 442 346 - 1 120 387
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -21 174 -162 80 224 329 17 - -108 24
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -20,57% -8,07% -14,11% 4,93% 10,84% 42 246,15% -78,69% -38,69% -71,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,94% 14,31% -10,96% 3,39% 8,30% 18,37% 21,52% - -278,57% 3,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,26% 1,74% -1,45% 0,64% 1,84% 2,99% 65,38% - -58,79% 1,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,23% 46,60% 45,96% 45,67% 48,03% 45,77% 100,00% - 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2,18% 2,06% 0,84% 3,17% 3,09% 1,53% 257,69% 38,52% -4,02% 14,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,10% 16,99% 6,27% 21,68% 18,22% 16,73% 84,81% 72,15% 26,19% 36,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 80,35% 98,24% 80,94% 116,74% 117,29% 111,54% 658,33% 313,64% 74,19% 144,07%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2009-12: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...