Visa allt om Tjörns Åkeri & Traktor AB
Visa allt om Tjörns Åkeri & Traktor AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 961 1 693 2 003 1 443 1 660 2 266 1 569 1 668 1 721 1 683
Övrig omsättning 5 6 6 6 52 96 388 10 601 13
Rörelseresultat (EBIT) 274 190 417 71 190 770 425 -72 609 127
Resultat efter finansnetto 278 197 446 97 220 776 415 -86 569 129
Årets resultat 225 153 263 75 125 460 231 8 336 107
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 591 705 922 384 630 793 1 205 1 625 2 127 884
Omsättningstillgångar 2 367 2 198 2 178 2 142 1 891 2 013 1 285 871 770 873
Tillgångar 2 959 2 903 3 099 2 526 2 521 2 806 2 490 2 496 2 898 1 757
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 318 2 143 1 980 1 967 1 992 2 067 1 657 1 526 1 567 1 281
Obeskattade reserver 390 400 400 300 300 250 100 0 100 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 199 183 372 118 80 102 556 842 1 067 337
Kortfristiga skulder 51 176 347 140 149 386 177 128 164 138
Skulder och eget kapital 2 959 2 903 3 099 2 526 2 521 2 806 2 490 2 496 2 898 1 757
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 300 305 300 280
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 395 364 327 389 341 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - 169 162 142 162 147 135 135 139 122
Utdelning till aktieägare 150 150 150 100 100 200 50 100 50 50
Omsättning 1 966 1 699 2 009 1 449 1 712 2 362 1 957 1 678 2 322 1 696
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 981 1 693 2 003 1 443 1 660 2 266 1 569 1 668 1 721 1 683
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 361 566 527 471 556 479 389 395 395 354
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 454 406 672 339 492 1 156 856 432 1 135 504
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,83% -15,48% 38,81% -13,07% -26,74% 44,42% -5,94% -3,08% 2,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,40% 6,79% 14,39% 3,96% 8,85% 27,87% 17,15% -2,80% 21,22% 7,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,18% 11,64% 22,27% 6,93% 13,43% 34,51% 27,21% -4,20% 35,74% 7,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,07% 97,93% 94,41% 94,25% 95,78% 98,01% 94,46% 90,11% 91,69% 92,04%
Rörelsekapital/omsättning 118,10% 119,43% 91,41% 138,74% 104,94% 71,80% 70,62% 44,54% 35,21% 43,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,62% 84,57% 73,96% 87,13% 87,79% 80,23% 69,51% 61,14% 56,56% 72,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 4 641,18% 1 248,86% 627,67% 1 530,00% 1 269,13% 521,50% 725,99% 680,47% 454,27% 600,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...