Visa allt om Jan Larsson Produktion Aktiebolag
Visa allt om Jan Larsson Produktion Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 609 810 714 847 841 509 1 085 2 596 2 083 2 169
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -6 25 -71 7 90 -388 -131 484 -198 162
Resultat efter finansnetto -14 17 -88 8 68 -393 -134 483 -198 155
Årets resultat -14 17 -88 8 68 -377 5 241 33 105
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 3 8 13 19 25 3 9 406 396
Omsättningstillgångar 192 180 227 300 396 353 996 1 402 1 014 1 220
Tillgångar 195 183 235 314 415 377 998 1 411 1 420 1 616
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 63 77 60 178 260 192 628 823 782 749
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 20 169 56 309
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 131 106 175 136 155 185 350 418 581 558
Skulder och eget kapital 195 183 235 314 415 377 998 1 411 1 420 1 616
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 327 324 324 324 262 385 580 368
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 -
Löner till övriga anställda 330 360 0 - 0 0 153 105 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - 0 -
Sociala kostnader 140 192 177 195 196 196 242 264 268 110
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 150 200 200 0
Omsättning 609 810 714 847 841 509 1 085 2 596 2 083 2 169
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 609 810 714 847 841 509 543 1 298 2 083 2 169
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 479 572 519 523 520 539 335 380 858 499
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -6 30 -66 12 95 -383 -125 494 -181 179
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -24,81% 13,45% -15,70% 0,71% 65,23% -53,09% -58,20% 24,63% -3,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,56% 13,66% -29,79% 3,50% 21,69% -102,92% -13,13% 34,44% -13,80% 10,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,82% 3,09% -9,80% 1,30% 10,70% -76,23% -12,07% 18,72% -9,41% 7,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,72% 96,79% 95,38% 93,27% 95,36% 93,91% 82,76% 65,83% 52,38% 48,36%
Rörelsekapital/omsättning 10,02% 9,14% 7,28% 19,36% 28,66% 33,01% 59,54% 37,90% 20,79% 30,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,31% 42,08% 25,53% 56,69% 62,65% 50,93% 64,40% 66,95% 57,91% 60,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 146,56% 169,81% 129,71% 220,59% 255,48% 190,81% 284,57% 335,41% 174,53% 218,64%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...