Visa allt om Vita Huset Marknadsbearbetning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 14 437 13 356 12 095 12 395 12 830 13 675 15 305 16 000 16 385 16 953
Övrig omsättning 484 300 609 661 388 334 388 54 132 0
Rörelseresultat (EBIT) 2 596 468 1 756 1 474 1 342 817 2 217 316 1 848 2 077
Resultat efter finansnetto 2 596 468 1 756 1 474 1 342 817 2 218 471 1 770 2 187
Årets resultat 2 010 269 1 457 1 273 1 178 1 061 1 705 841 1 742 1 599
Balansräkningar (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 808 9 18 33 87 20 26 65 306 611
Omsättningstillgångar 2 547 6 668 6 399 6 556 6 453 6 561 7 665 8 264 9 653 10 788
Tillgångar 7 355 6 676 6 417 6 589 6 539 6 581 7 691 8 329 9 959 11 399
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 791 1 981 1 712 1 455 1 383 1 205 1 845 1 940 3 099 3 357
Obeskattade reserver 3 405 3 380 3 700 3 870 4 070 4 325 4 950 5 000 5 670 6 240
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 159 1 315 1 005 1 264 1 087 1 051 897 1 389 1 190 1 802
Skulder och eget kapital 7 355 6 676 6 417 6 589 6 539 6 581 7 691 8 329 9 959 11 399
Löner & utdelning (tkr)
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - - 0 - 1 741 1 656
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 - - 5 306 6 256 4 256 4 450
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 0 - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 - - 1 998 2 337 2 029 2 107
Utdelning till aktieägare 2 600 1 200 0 1 200 1 200 1 000 1 700 1 800 2 000 2 000
Omsättning 14 921 13 656 12 704 13 056 13 218 14 009 15 693 16 054 16 517 16 953
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 12 13 13 14 14 15 18 18 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 203 1 113 930 953 916 977 1 020 889 910 942
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 616 602 495 506 485 546 498 493 455 463
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 605 477 1 771 1 489 1 367 824 2 288 557 2 109 2 362
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,09% 10,43% -2,42% -3,39% -6,18% -10,65% -4,34% -2,35% -3,35% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 35,30% 7,01% 27,36% 22,37% 20,52% 12,43% 28,84% 10,45% 19,14% 19,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,98% 3,50% 14,52% 11,89% 10,46% 5,98% 14,49% 5,44% 11,63% 12,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,61% 40,08% 44,60% 42,69% 41,82% 40,29% 44,22% 42,97% 51,65% 53,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,06% 69,16% 71,65% 67,89% 69,70% 69,57% 74,19% 70,12% 75,53% 69,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 219,76% 507,07% 636,72% 518,67% 593,65% 624,26% 854,52% 594,96% 811,18% 598,67%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!